ดีป้า คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

รางวัล

ดีป้า ชูผลงานบริการด้านดิจิทัล คว้า ‘รางวัลเกียรติยศ’ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 และ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ตอกย้ำความตั้งใจในการพัฒนาบริการด้านดิจิทัลผ่านการทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และมอบนโยบาย รวมถึงทิศทางการพัฒนาระบบราชการผ่านระบบออนไลน์

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดย ดีป้า ได้การพิจารณาให้รับ ‘รางวัลเกียรติยศ’ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ United Nations Public Service Awards 2022 และรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

1) รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รางวัล คือ

  • รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022

ผลงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดย ดีป้า และ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ก่อนได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 (UNPSA 2022) ในสาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม เนื่องในวัน United Nations Public Service Day เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศในสาขาต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานส่วนภูมิภาคของประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ทั่วโลกที่ผ่านการประเมิน

รางวัล

2) รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ จำนวน 2 รางวัล คือ

  • รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ

ผลงาน แพลตฟอร์มข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19

โดย ดีป้า และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)

  • รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต

ผลงาน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยไม่กักตัว (ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์)

โดย จังหวัดภูเก็ต และ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน

3) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จำนวน 1 รางวัล คือ

  • รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

ผลงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสวนปาล์ม เพิ่มผลผลิตตามมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้ยั่งยืน

“ดีป้า มุ่งทำงานเชิงรุกโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมทุนทางสังคม โดยรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับในปีนี้ตอกย้ำถึงความตั้งใจในการพัฒนาบริการด้านดิจิทัล เพื่อมอบความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม พึงพอใจ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ได้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การันตีได้จากรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานบริการดังกล่าวจะช่วยจุดประกายเรื่องการพัฒนาบริการแก่ภาคประชาชนให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป โดย ดีป้า จะเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีพลวัต บนฐานทุนมนุษย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

Reporting by

Related Posts

กรุณาติดต่อขออนุญาตใช้คอนเทนต์ก่อน ได้ที่ กองบรรณาธิการ TheReporterAsia

Please contact the editor for permission to use the content first. TheReporterAsia