สดช.จัดฝึกอบรม ลูกเสือไซเบอร์ หวังพัฒนาเยาวชนขับเคลื่อนดิจิทัล

สดช.

สดช.

สดช. ลุยจัดฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัล ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ซึ่งการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มนักเรียน/เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 68 คน ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า การจัดอบรมอาสาสมัครดิจิทัล ครั้งที่ 4 เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) ให้แก่กลุ่มนักเรียน เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครดิจิทัล ให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลให้คำแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง

การเข้าถึงช่องทางบริการจากทางภาครัฐ การให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในพื้นที่และชุมชนของตนเอง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้วยดิจิทัลและตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy) นับว่าลูกเสือไซเบอร์เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สดช.

“การจัดอบรมเพื่อสร้างลูกเสือไซเบอร์ถือเป็นการสร้าง ‘อาสาสมัครดิจิทัล’ อีกทางหนึ่ง เพราะ ‘ลูกเสือ’ หรือ ‘อาสาสมัคร’ คือบุคคลที่พร้อมทำงานสาธารณะ เพราะฉะนั้น ‘ลูกเสือไซเบอร์’ หรือ ‘อาสาสมัครดิจิทัล’ ก็คือผู้ที่มีจิตใจเป็นสาธารณะ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และเฝ้าระวังภัยคุกคามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโลกไซเบอร์ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ละเมิดและเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความเข้าใจของเด็กและเยาวชน ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม  อาทิ กิจกรรม Red Incident : Report Issue & Content Alert เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันอาสาสมัครดิจิทัล (TDV Digital Tools) การจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบข่าวปลอม กิจกรรม Red AI : Intelligence Processes กิจกรรม Red Coin : Crypto Quest และกิจกรรม Red Robot : Code Command Clear เป็นต้น” นายภุชพงค์  กล่าวเพิ่มเติม

banner Sample

Related Posts