ราช กรุ๊ป แต่งตั้ง นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ราช กรุ๊ป

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา

นายนิทัศน์นับเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน ตลอดจนถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยจะนำมาบูรณาการเพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ทั้งด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าร่วมที่ส่งต่อให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของบริษัทฯ ในปี 2593

ก่อนเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของราช กรุ๊ป นายนิทัศน์ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น Chairman Technical Task Force No.3 Commercial Arrangement ของโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าจากสปป. ลาว ไปประเทศสิงคโปร์ผ่านระบบส่งของประเทศไทยและมาเลเซีย (Laos, Thailand, Malaysia and Singapore Power Integration Project: LTMS-PIP)

นายนิทัศน์ ปัจจุบันอายุ 53 ปี จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นอกจากนี้ ยังผ่านการอบรมหลักสูตรด้านผู้นำองค์กรและการบริหารงาน ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP 333/2023) และหลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (In-house SFE EGAT 1/2020) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 11 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นต้น

นายนิทัศน์ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อีกด้วย

 

banner Sample

Related Posts