ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นโครงการ Regulatory Sandbox พัฒนาระบบงานให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์

Regulatory Sandbox

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม Regulatory Sandbox สำหรับงานให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (post-trade service ซึ่งได้แก่ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์) เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) หรือนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่มาใช้ในตลาดทุน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Blockchain Technology ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการและลดต้นทุนได้อย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดสนับสนุนการนำ FinTech หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการในตลาดทุน

โดยเปิดโครงการให้ผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบันและรายใหม่สามารถทดสอบแนวคิดการให้บริการกับผู้ใช้ได้จริงโดยไม่ติดกรอบกฎเกณฑ์ในปัจจุบันและไม่ต้องรับภาระต้นทุนการดำเนินงานที่สูงเกินจำเป็น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการยังคงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม

โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม Regulatory Sandbox

การรับฟังแนวทางการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ 1) คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนของกระบวนการดำเนินงานเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ 2) เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจหลังได้รับใบอนุญาต sandbox อาทิ มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการดูแลผู้ใช้บริการและ 3) การสิ้นสุดการทดสอบ ซึ่งครอบคลุมลักษณะการยุติการเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ที่ ก.ล.ต. สนับสนุน เพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็น Regulatory Sandbox ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ โทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail ที่ [email protected] จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Related Posts