สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานทำบุญประจำปีและครบรอบ 25 ปี กลุ่มทรู True

True

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระเมตตา เสด็จเป็นองค์ประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีและครบรอบ 25 ปีของกลุ่มทรู True และได้ทรงประทานพระวรธรรมคติ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารกิจการของบริษัท

ยังความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งแด่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และครอบครัวเจียรวนนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรูโดยถ้วนหน้า ณ อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

True

Related Posts