กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมจับมือกระทรวงโทรคมนาคมฯ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผลักดันด้านดิจิทัลไทยในทุกมิติ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุม Global Entrepreneurship Congress (GEC2017) ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 ได้นำคณะผู้แทนประเทศไทยร่วมหารือทวิภาคีกับ H.E. Dr Siyabonga Cwele รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคมและบริการไปรษณีย์แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงโทรคมนาคมและบริการไปรษณีย์แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย

โดยมี นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ อุปทูตรักษาราชการ ณ กรุงพริทอเรีย เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองกระทรวงฯ เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายและความท้าทาย ด้านดิจิทัลของทั้งสองประเทศ โดยในปัจจุบันสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการภัยพิบัติ และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ

ในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์ และการดำเนินนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย อาทิ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จะมีการสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทสามารถเข้าถึงระบบ e-Health และค้าขายในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน e-Commerce นับเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลระหว่างประชาชนในเมืองและชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ รัฐบาลไทย ได้ให้ความสำคัญและอยู่ระหว่างการดำเนินการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และพัฒนาระบบ e-Government เพื่อพัฒนาการบริการประชาชนและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“จากการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์ (Cyber Security) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ Startups รวมถึงบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัล ตลอดจนศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับแอฟริกาใต้ รวมถึงการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและแอฟริกา เพื่อโอกาสและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ อีกทั้งมีความเห็นร่วมกันให้มีการดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างสองประเทศต่อไปด้วย” ดร.พิเชฐฯ กล่าว

Related Posts