กลุ่มมิตรผลมอบรางวัลนวัตกรรมทางความคิด ผ่านเวที Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

Mitr Phol

นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมมอบรางวัลนวัตกรรมทางความคิดต่อยอดพืชเศรษฐกิจ ผ่านเวที Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

ส่งเสริมนวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ให้แก่เยาวชนทีมชนะเลิศ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในผลงาน Gen-treat แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในผลงานถ่านอ้อยควั่นบำบัดน้ำเสีย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในผลงาน AloePatch แผ่นปิดแผลชนิดล้างออกได้จากว่านหางจระเข้และใบบัวบก พร้อมมอบเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่การเป็นบุคลากรที่ช่วยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ขานรับกับนโยบาย Thailand 4.0

banner Sample

Related Posts