ไทยรับหน้าเสื่อ ATRC หาทางควบคุม OTT หวั่นกระทบผู้ให้บริการมือถือ

มติที่ประชุม ATRC เวทีประชุมผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมอาเซียน มอบไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหาทางออกเรื่อง OTT หวั่นเทคโนโลยีใหม่กระทบการให้บริการเดิม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560 ตนเองได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม 2017 ATRC Dialogue

ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ ATRC Leaders ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยมีหัวข้อสำคัญในการหารือเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลบริการประเภท OTT หรือ Over The Top ซึ่งเป็นบริการสื่อสารแพร่ภาพและเสียงผ่านแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต อาทิ Line, Facebook, Youtube, บริการ Uber, Alibaba, Airbnb ที่เป็นปัญหาหลักทั่วโลกในขณะนี้

โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ Uber กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการที่จะกำกับดูแล หรือไม่กำกับบริการเหล่านี้ มีทั้งข้อดีข้อเสีย มีทั้งแนวทางที่ดำเนินการได้ หรือไม่ได้

สำนักงาน กสทช. จึงได้เสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (TELCO) ของทุกประเทศในอาเซียนก่อน เนื่องจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากเป็นผู้ลงทุนโครงข่ายสัญญาณบริการ

และแต่ละประเทศมีสภาวะการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมแตกต่างกัน เช่น บางประเทศเป็นระบบสัมปทาน บางประเทศใช้ระบบการอนุญาต และบางประเทศเป็นการให้สิทธิ์การใช้งานคลื่นความถี่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้มีต้นทุนการให้บริการต่างกัน ผลกระทบที่ได้รับจึงแตกต่างกัน

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะนำส่งเป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการให้บริการประเภทนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

หลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการแล้วจะมีการประชุมหารืออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด

โดยในครั้งนี้ มติที่ประชุมได้ขอให้ประเทศไทยโดยสำนักงาน กสทช. รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคม ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และผู้ให้บริการ OTT จากทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทุกประเทศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เกิดการแข่งขันในตลาดบริการออนไลน์อย่างยั่งยืน

Related Posts