นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021

Thailand Digital Government Vision 2017 - 2021

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดงานสัมมนาดังกล่าวขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021 และนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

Thailand Digital Government Vision 2017 - 2021

Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021

โดยภายในงานครั้งนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ซึ่งมีเจตจำนงในการร่วมมือกันพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) อีกด้วย

banner Sample

Related Posts