กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดรับเปิดข้อเสนอแล้ว แย้มงบแรก 100 ล้านบาท มุ่งพัฒนาสื่อสร้างสรรค์แบบไร้ข้อผูกมัด

กองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนรอบแรกในวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขที่ทุกกลุ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถยื่นข้อเสนอได้ หากมุ่งที่จะพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนให้สามารถรู้เท่าทันสื่อสมัยใหม่ได้อย่างสรางสรรค์ ผู้สนใจสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนมีแผนยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม สร้างความเข้มแข็งให้เด็กเยาวชนและครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ

ด้วยมองว่าปัจจุบัน สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความเหมาะสมนั้น มีอยู่จำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ทางกองทุนฯ จึงได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

ขณะนี้ กองทุนได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนรอบแรก ให้แก่ผู้ที่สนใจซึ่งมีวงเงินสนับสนุนในรอบแรกนี้อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท โดยเปิดกว้างให้กับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งบุคคลต่างด้าวก็สามารถยื่นข้อเสนอได้หากมีข้าราชการระดับชำนาญการเป็นผู้รับรอง โดยผู้ที่ส่งข้อเสนอมาขอรับทุน อาจเสนอผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เหมาะสมกับเยาวชน หรือส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หรือโครงการอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกองทุนก็ได้

เราไม่ได้จำกัดกรอบงบประมาณในการนำเสนอ แต่ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องแสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน และถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลาในการอนุมัติประมาณ 2-3 เดือน และหลังจากผ่านพิจารณาจะมีการเซ็นต์สัญญา แล้วเริ่มดำเนินการโครงการได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงราว สิงหาคม-กันยายน 2560 นี้

กองทุนพัฒนาสื่อ
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการนอกเหนือจากการให้เงินทุนสนับสนุนแล้ว ยังมีการสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อช่วยให้โครงการสัมฤทธ์ผล ทั้งด้านการให้คำปรึกษา การช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ตลอดจนการร่วมพัฒนาโครงการ เสมือนหนึ่งเป็นพาทเนอร์เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการสื่อสารมวลชนต่อไป

ซึ่งหากได้รับการพิจารณา การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนจะแบ่งจ่ายออกเป็นส่วนๆ ตามประเภทโครงการ โดยจะได้รับทุนตั้งต้นหลังการเซ็นต์สัญญาเพื่อให้สามารถดำเนินการเริ่มต้นได้ แล้วจะมีการพิจารณาความสามารถตามช่วงนั้นๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ หลังจากนั้นจึงจะจ่ายเงินที่เหลือตามงวดของงานต่อไป ซึ่งโดยรวมไม่ต่างจากการทำโครงการสำหรับผู้ที่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากก สสส. หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นั่นเอง

เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถ ผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความตั้งใจ และมีความฝันในการที่จะสร้างสรรค์สื่อดี ๆ ให้กับสังคม และสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1-31 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถยื่นข้อเสนอได้ 3 ช่องทาง คือ ส่งทางอีเมล : [email protected] ทางไปรษณีย์ หรือนำผลงานมายื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี

รู้จัก กองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น แต่สื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนกลับมีจำนวนน้อย และการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งยังไม่เป็นที่นิยมของผู้ผลิตและผู้สนับสนุนการผลิตสื่อ ทำให้ขาดเงินทุนในการผลิตและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน เป็นเหตุให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 และจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม โดยเน้นการดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ภารกิจ

ภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือการให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม www.mediafund.or.th และ https://www.facebook.com/THMediaFund/ โทร. 02-422-8175-7 ในวันและเวลาราชการ

banner Sample

Related Posts