เนคเทค พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ด้านเกษตร NECTEC FAARM series สู่เอกชน

เนคเทค

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  เนคเทค – สวทช. ประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร  มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเกษตรของไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศความพร้อมในการถ่ายเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร

มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเกษตรของไทย รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปผลิตจำหน่ายหรือใช้ในภาคเกษตรกรรมของไทย เป็นการลดการนำเข้าเทคโนโลยีทางด้าน  Smart Farm จากต่างประเทศและสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศได้  จากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการผลักดันเรื่อง Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง

โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในทุกกลุ่มอาชีพ เช่นเดียวกับภาคการเกษตร กลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศและด้านการส่งออกในตลาดโลก กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm ที่เน้นการบริหารจัดการและการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้มุ่งเน้นวิจัย พัฒนาและสนับสนุน Smart Farm อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ภาคการเกษตรในยุค Thailand 4.0 ตามแผนปฎิบัติการเนคเทคด้านเกษตรและอาหารระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนคเทคได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหารที่สามารถใช้ได้จริงเป็นจำนวนมาก ประกอบรวมเป็น “NECTEC FAARM series : ฟาร์ม เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร” เป็นชุดเทคโนโลยีโดยนักวิจัยไทย มีผลงานที่พร้อมจะถ่ายทอด

องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีในระยะแรก ประกอบด้วย
  1. สถานีวัดอากาศ
  2. อุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  3. Smart Aqua Application
  4. กล่องควบคุมวาล์วให้น้ำ (Irrigation Valve Control Box)
  5. โซล่าร์ปั้มอินเวอร์เตอร์ (SUN FLOW)

ล่าสุด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกับเนคเทค-สวทช. ดำเนินโครงการบัวหลวงให้น้ำเพื่อการเกษตรด้วยกล่องควบคุมวาล์วให้น้ำ (Irrigation Valve Control Box) ซึ่งเป็นกล่องควบคุมการให้น้ำตามเวลาและใช้เซนเซอร์ต่างๆ เช่น เซนเซอร์วัดความชื้นดิน เซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน มาช่วยกำหนดปริมาณการให้น้ำที่เหมาะสมในแปลงปลูก หรือโรงเพาะปลูกของเกษตรกร เป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชนที่ขาดแคลนเครื่องมือ สำหรับช่วยในการปลูกพืชต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตหรือควบคุมกระบวนการปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการนำร่องที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดต่างๆ  หมู่บ้านซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่ม  Young Smart Farmer เมล็ดพันธ์ เป็นต้น  ในอนาคตเนคเทคมีความมุ่งหวังที่จะนำข้อมูล (Data) ทางด้านการเกษตร จากผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา ใช้เพื่อวิเคราะห์และประมวล ( FAAR AlicE : Analytics Engines)

เกิดเป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืช  ทำนายฝนล่วงหน้า คำนวณปริมาณน้ำและสารอาหารที่เหมาะสม ติดตามการเจริญเติบโตของพืช วางแผนการเพาะปลูก ส่งต่อเป็นข้อมูล (Information) เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดี มีคุณภาพ เหมาะกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

banner Sample

Related Posts