NIA จับมือ ทรู คอร์ป ยกระดับพื้นที่สำคัญ พัฒนาเป็นย่านนวัตกรรมของประเทศ

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (Thailand Innovation Districts) ยกระดับพื้นที่ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาย่านนวัตกรรมร่วมกับสนช.

สำหรับการพัฒนาย่านนวัตกรรมนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจแห่งผู้ประกอบการ โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยอาศัยความร่วมมือและการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า ปัจจุบัน สนช.ได้กำหนดพื้นที่นำร่องโครงการย่านนวัตกรรม 15 ย่าน ประกอบด้วย

NIA จะพัฒนาย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร 8 ย่าน ได้แก่
 1. ย่านนวัตกรรมโยธี
 2. ย่านนวัตกรรมปทุมวัน
 3. ย่านนวัตกรรมคลองสาน
 4. ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
 5. ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท
 6. ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง
 7. ย่านนวัตกรรมปุณณวิถี
 8. ย่านนวัตกรรมบางซื่อ
ย่านนวัตกรรมในแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 4 ย่าน ได้แก่
 1. ย่านนวัตกรรมบางแสน
 2. ย่านนวัตกรรมศรีราชา
 3. ย่านนวัตกรรมพัทยา
 4. ย่านนวัตกรรมอู่ตะเภา-บ้านฉาง
ย่านนวัตกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดภูเก็ต

มุ่งหวังให้ย่านนวัตกรรมเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์กับประเทศ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ให้โอกาสกลุ่มทรูได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาย่านนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

โดยกลุ่มทรูจะนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆของเครือฯ มาสนับสนุนการจัดตั้งย่านนวัตกรรมในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมในภูมิภาค จ.ภูเก็ต และย่านนวัตกรรมปุณณวิถี ที่กลุ่มทรูกำลังพัฒนาโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) ศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ภายใต้แนวคิดระบบนิเวศสมบูรณ์แบบ

ซึ่่งจะเป็นแหล่งสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม บ่มเพาะเหล่าสตาร์ทอัพ และรวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถ (Talent) จากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศูนย์ R&D และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำให้เกิดการถ่ายเทและหลอมรวมองค์ความรู้ด้านดิจิทัล และเสริมสร้างการคิดค้นนวัตกรรม

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังจะนำศักยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Digital, Robotics, Cloud และอื่นๆ มาร่วมต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทย ก้าวขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคได้ตามแนวนโยบายของภาครัฐ

Related Posts