พริ้นซ์สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลแนวคิด Healthcare Ecosystem

พริ้นซ์สุวรรณภูมิ

พริ้นซ์สุวรรณภูมิ
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC)

พริ้นซิเพิล แคปิตอล เปิดให้บริการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ อย่างเป็นทางการ มาพร้อมแนวคิด Healthcare Ecosystem เพิ่มเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการนำระบบไอทีมาใช้ ถือเป็นผู้ประกอบการเฮลท์แคร์กลุ่มแรกในไทยที่ใช้แนวคิดนี้ในการบริหารจัดการ หวังสร้างสังคมสังคมและชุมชนแห่งการให้ และเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการอื่นหันมาใส่ใจแนวคิดนี้มากขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) กล่าวว่า พริ้นซิเพิล แคปิตอล ได้เปิดให้บริการ “โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ” อย่างเป็นทางการ โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทำให้โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พร้อมให้บริการดูแลรักษาแก่ผู้เข้ารับบริการในทุกด้าน โดยปัจจุบัน พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด มีโรงพยาบาลในเครือ 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ ลำพูน และศรีสะเกษ (เปิดดำเนินการต้นปี 2564)

“พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จะเป็นศูนย์กลางในด้าน Healthcare Ecosystem หรือระบบการเกื้อหนุนกันทางด้านสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายด้วย โดยมีการลงทุนและพัฒนาระบบร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายและพันธมิตร เพื่อทำให้โรงพยาบาลในเครือข่ายเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ากับบริการทางการแพทย์และกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาล ทำให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด ถือเป็นการสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้ อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขหรือ HealthTech เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ”

ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่พริ้นซิเพิล แคปิตอล ได้ร่วมมือครั้งสำคัญกับพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ Healthcare Ecosystem ที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขมาใช้ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ด้านเฮลท์แคร์ Mobile Application ด้านการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ Telemedicine หรือระบบแพทย์ทางไกล Big Data หรือระบบข้อมูลที่มีปริมาณมาก Hospital Information System หรือโซลูชันเพื่อการจัดการข้อมูลโรงพยาบาล Electronic Medical Record (EMR) หรือการจัดการเวชระเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยองค์กรพันธมิตรของพริ้นซิเพิล แคปิตอล ที่มาร่วมกันพัฒนาระบบ Healthcare Ecosystem มี 10 ราย ได้แก่ บริษัท Human Centric จำกัด บริษัท MEDCury จำกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วิรัฎฎะคลินิก มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร สถาบันสุขภาพและความงามครบวงจร Prima Aesthetica by Renovia บริษัท NK Group จำกัด องค์กร Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) และสถาบันพัฒนาบุคลากร White Rabbit Management

“การนำระบบ Healthcare Ecosystem มาใช้ของกลุ่มพริ้นซิเพิล แคปิตอล มีจุดเริ่มต้นมาจากปณิธานที่ต้องการสร้างคนที่มีจิตใจของการให้ ด้วยการให้การดูแลคนไข้ ชุมชน และสังคม ซึ่งทางเราหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด Healthcare Ecosystem ขึ้นอีกในวงกว้าง ในส่วนของพริ้นซิเพิล แคปิตอลเอง ก็จะต่อยอดให้เครือข่ายมีการขยายวงให้กว้างออกไปมากกว่านี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ทุกคน รวมถึงประโยชน์กับวงการสาธารณสุขของไทยอีกด้วย”

ดร.สาธิต กล่าวว่า หลังจากการเปิดโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แล้ว พริ้นซิเพิล แคปิตอล ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปยังจังหวัดรองที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปได้ไม่ทั่วถึง เพื่อรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ ด้วยระดับราคาที่เหมาะสม และจะเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการรักษา ตลอดจนการบริการที่อบอุ่นที่จะทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มโรงพยาบาลในเครือเป็น 10 แห่งภายในปีนี้ และเป็น 20 แห่งภายในปี 2566

banner Sample

Related Posts