depa ลุยประเทศญี่ปุ่น สานต่อ ความร่วมมือ MIC พัฒนาสตาร์ทอัพไทย

ความร่วมมือ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมคณะเข้าพบ Mr.Tawara Yasuo, Director-General Global Strategy Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) (กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น) เพื่อหารือแนวทาง ความร่วมมือ ระหว่าง 2 หน่วยงานในการส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยในทุกระยะการเติบโต พร้อมแนะนำโครงการ Thailand Digital Valley รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักลงทุน โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นจะได้รับ รวมถึงชักชวน MIC และนักลงทุนญี่ปุ่นร่วมลงทุนในดิจิทัลสตาร์ทอัพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต ซึ่ง depa ได้เตรียมแผนจัดเป็นอีเวนต์ใหญ่ในประเทศไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวถึงอีกบทบาทการดำเนินงานคือ การพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยี AI, Blockchain รวมถึงการพัฒนา Data Science และ Data Engineer ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ depa ยังมีแผนจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (National Big Data Institute: NBDi) เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

ด้าน Mr.Tawara Yasuo ได้กล่าวถึง ความร่วมมือ ระหว่าง depa และ MIC ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด ที่จัดต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ทั้งนี้ ทาง MIC มีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพโดยเฉพาะด้าน ICT มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และกล่าวขอบคุณ depa ที่มอบโอกาสให้บริษัทญี่ปุ่นได้รับทราบถึงแผนงานต่าง ๆ ซึ่ง MIC มีการส่งเสริมบริษัทญี่ปุ่นมุ่งสู่ตลาดโลกเช่นกัน และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันในอนาคต ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น (MIC) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาและพัฒนาระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย ภายใต้กรอบความร่วมมือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และชุมชน การร่วมดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้

โดยกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร (ทับศัพท์ โซมุ โช หรือ MIC) มีหน้าที่รับผิดชอบในกรอบความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น เช่น องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขอบเขตหน้าที่ของ MIC ประกอบด้วยการจัดการและการบริหารระบบการบริหารขั้นพื้นฐานของประเทศ การบริหารงานของการปกครองตนเองในท้องถิ่น และการบริการด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ในการใช้การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยี (ICT) ในการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น

#depaThailand #MIC #DigitalThailand

Reporting by

Related Posts