NT ชูความพร้อม ท่อร้อยสายสื่อสารลงดินทั่วประเทศ 4,450 กม.

NT

NT ชูศักยภาพความพร้อมท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศ ระยะทางรวม 4,450 กิโลเมตร พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน ลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ลดการลงทุนซ้ำซ้อน อวดโฉมถนนไร้สาย “พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี” ปรับภูมิทัศน์เมือง ให้สวยงามเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร

นายพงศกร เหราบัตย์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและปฎิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกตอนล่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะที่เป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider ของประเทศ มีศักยภาพความพร้อมที่สนับสนุนโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จหลายโครงการ ด้วยความพร้อมของท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุมทั่วประเทศระยะทางรวม 4,450 กิโลเมตร แบ่งเป็น นครหลวง 3,600 กิโลเมตร ภูมิภาค850 กิโลเมตร

และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ รวมถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบการใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน เพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ลดการลงทุนซ้ำซ้อน โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคมหลัก (Core) และ NT เป็นผู้ลงทุนในส่วนโครงข่ายโทรคมนาคมปลายทาง (Last Mile) ทั้งแบบแขวนในอากาศและแบบที่อยู่ใต้ดิน

ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการในรูปแบบแขวนบนอากาศบริเวณพื้นที่ถนนนาคนิวาส กรุงเทพมหานคร ส่วนแบบ Single Last Mile ที่อยู่ใต้ดินได้มีการดำเนินการในหลายพื้นที่ เช่น ถนนพัทยาเหนือ (จ.ชลบุรี) ถนนอุดรดุษฎีและถนนโพธิ์ศรี (เทศบาลเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี) ถนนข้าวสาร (จ.กรุงเทพมหานคร) และมีแผนการดำเนินการอีกหลายพื้นที่

ในปี 2565 NT มีท่อร้อยสายที่ครอบคลุมพื้นที่ ในโครงการสำคัญต่างๆ ทั้งหมด 7 โครงการรวมระยะทางทั้งสิ้น 449.19 กิโลเมตร ได้แก่ 1. โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะรัตนโกสินทร์ 2. โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 12 เส้นทางในเขต กทม.3. โครงการมหานครแห่งอาเซียน 4. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 4 เมืองใหญ่ 5. โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 6. โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว 7. โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือ

แผนปี 2566 มี 6 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งหมด 57.609 กิโลเมตร

1. โครงการความร่วมมือปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมและระบบสายนำสัญญาณใยแก้ว กับกองทัพเรือ ระยะทาง 15.745 กิโลเมตร

2. โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ถนนมีชัยช่วงตั้งแต่แยกดอนแดง ถึงตลาดวัดธาตุจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 6.03 กิโลเมตร

3. โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้า ถึงคลองบางชัน ระยะทาง 20.503 กิโลเมตร

4. โครงการก่อสร้างถนนสุทธิสารวินิจฉัย (อินทามระ) บริเวณถนนพหลโยธิน ถึงถนนวิภาวดีรังสิต ระยะทาง 1.39 กิโลเมตร

5. โครงการก่อสร้างถนนเยาวราช บริเวณวงเวียนโอเดียน ถึงคลองโอ่งอ่าง ระยะทาง 1.44 กิโลเมตร

6. โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 11.73 กิโลเมตร

แบ่งเป็นนครหลวงและภูมิภาค รวมระยะทาง 399.7 กิโลเมตร

พื้นที่นครหลวง รวมระยะทาง 188.50 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางเท้าร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เส้นทาง โดยมีเส้นทางเร่งด่วน 2 เส้นทาง คือถนนเยาวราชช่วงจากวงเวียนโอเดียนถึงคลองโอ่งอ่างและถนนสุทธิสารวินิจฉัย (อินทามระ) ช่วงถนนพหลโยธินถึงถนนวิภาวดีรังสิต โครงการเคเบิลลงดินโดยไม่มีสภาพบังคับ จำนวน 12 เส้นทาง ระยะทาง 48.70 กิโลเมตร โครงการมหานครอาเซียน จำนวน 39 เส้นทาง ระยะทาง 127.30 กิโลเมตร โครงการรักษ์คูเมืองเดิม จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร และโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำวิภาวดีรังสิต จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 11 กิโลเมตร

พื้นที่ภูมิภาค รวมระยะทาง 211.2 กิโลเมตร ได้แก่โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 74 จังหวัด จำนวน 76 เส้นทาง ระยะทาง 80.10 กิโลเมตร โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะทาง 40.00 กิโลเมตร โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือ จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทาง 22.60 กิโลเมตร และโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 4 เมืองใหญ่ เป็นการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะทางรวมจำนวน 68 เส้นทาง 68.50 กิโลเมตร ได้แก่ นครราชสีมา หาดใหญ่ (ถ.ธรรมนูญวิถี) เชียงใหม่ และ พัทยา (พัทยาเหนือ)

นายขจรพัฒน์ วรรณศิริ โทรคมนาคมเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล ประเภท ท่อ เสา สายโทรคมนาคม ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว โดย NT ได้ก่อสร้างท่อร้อยสายและได้มีการนำสายสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้วหลายจังหวัด และจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในบางเส้นทาง

NT-Pattaya

สำหรับพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี เป็นหนึ่งในโครงการมีจำนวนพื้นที่ที่ได้นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 7 เส้นทาง รวมระยะทาง 16.3 กิโลเมตร ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 2.ถนนสุขุมวิทระยะทาง 1.80 กิโลเมตร 3.ถนนพัทยากลาง ระยะทาง 2.20 กิโลเมตร 4.ถนนพัทยาสาย 1 ระยะทาง1.80 กิโลเมตร 5.ถนนพัทยาสาย 2 ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร 6.ถนนพัทยาสาย 3 ระยะทาง 4.10 กิโลเมตร 7. ถนนพัทยาใต้ ระยะทาง 2.70 กิโลเมตร และมีเส้นทางเพิ่มเติมของ กฟภ. เส้นทางพัทยาสาย 3 เส้นทาง พัทยา เหนือ –พัทยากลาง ระยะทาง 3.31 กิโลเมตร ที่อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566

พร้อมกันนี้ NT ได้บูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการให้มีสายสื่อสารปลายทางร่วมกันแบบ Single Last Mile โดยใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน พร้อมเปิดให้บริการแล้วในบริเวณเส้นทางถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยทาง NT จะเป็นผู้ติดตั้งและบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ศักยภาพความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสายใต้ดินของ NT ที่ครอบคลุมทั่วประเทศจะเป็นกำลังหลักในการช่วยจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และช่วยปรับสภาพภูมิทัศน์บ้านเมืองให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงามแล้ว ยังช่วยลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือ Infrastructure Sharing ทั้ง Telecom Infrastructure และ Digital Infrastructure ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

Reporting by

Related Posts