ฮัทชิสัน พอร์ท จับมือ ม. เกษตรศาสตร์ สร้างความแข็งแกร่งเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีที่ยั่งยืน

Hutchisonports

Hutchisonports

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย หรือ HPT ผู้ประกอบการท่าเรือในประเทศไทย และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสานต่อความร่วมมือแบบทวิภาคี ด้านวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจขนส่งทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการสนับสนุนจากฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือในอนาคต ผ่านโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาในหลักสูตร พร้อมกันนี้ด้วยข้อตกลงดังกล่าวทั้งสองหน่วยงานยังพร้อมที่จะสานต่อในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนแห่งความความยั่งยืนในท้องถิ่น

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Sustainable Future Program” ของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัทฮัทชิสันทั่วโลกที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการในสามด้านคือ บุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้นอกจากจะเพื่อพัฒนาบุคลากรและชุมชนแล้ว ยังรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและโอกาสทางสายงานในอนาคตแก่นักศึกษาของคณะฯ ที่เป็นการต่อยอดองค์ความรู้และเพื่อปลูกฝังแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้าไว้ในกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วย

นายสตีเฟ้นท์ อาร์ชเวิรท กรรมการผู้จัดการ ฮัทชิสัน พอร์ท ประจำประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เรามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมโครงการด้านความยั่งยืนในชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น หรือการสร้างความมั่นใจให้แก่แรงงานและผู้นำของธุรกิจขนส่งทางทะเลในอนาคตได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่งและบริการท่าเทียบเรือเป็นเช่นไร และให้ได้เข้าใจว่าเหตุใดเรื่องความยั่งยืนจึงสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจในอนาคต เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เรามุ่นมั่นจะดำเนินต่อไปในอีกสามปีข้างหน้าภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้”

ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า “การได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์และประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองนับเป็นสิ่งที่มีค่าแก่นักศึกษาของเราในฐานะใบเบิกทางที่ดีสู่อาชีพในอนาคตให้แก่พวกเขา ความร่วมมือกับฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย นับเป็นส่วนเติมเต็มที่ทรงคุณค่าในหลักสูตรของเรา และการสานต่อความร่วมมือนี้จะเพิ่มโอกาสให้เราได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเรื่องการทำงานจากสถานการณ์จริง รวมถึงการแบ่งปันผลงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้แก่ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยอีกด้วย”

ที่ผ่านมา ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันในโครงการ GO GREEN ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่รอบบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และกิจกรรมการรีไซเคิลเพื่อคืนชีวิตให้แก่ขยะและวัสดุเหลือใช้

การสานต่อความเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จะสนับสนุนในด้านการออกแบบเนื้อหาในการเรียนการสอน โอกาสฝึกงาน และการศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาของคณะฯ รวมถึงให้ความร่วมมือในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าเรืออีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น มร.สตีเฟ้นท์ อาร์ชเวิรท กรรมการผู้จัดการ ฮัทชิสัน พอร์ท ประจำประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขนส่งทางทะเลเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

ทั้งนี้ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานทั้งหมดที่ริเริ่มดำเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฮัทชิสัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งปันองค์ความรู้และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการนําแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้กับการดำเนินธุรกิจในเครือข่ายทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

banner Sample

Related Posts