NT ขยายพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club หนุนชุมชนใช้ไอทีต่อยอดผลิตภัณฑ์

เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

NT มุ่งพัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เปิดชุมชนใหม่ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู เสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีพัฒนาพื้นที่

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ หอประชุม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

NT Youth Club

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึง ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนและชุมชน ให้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างการ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชน และเป็นโอกาสดีที่ NT เข้ามาสนับสนุนเพราะจะช่วยให้เยาวชนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนของตนเอง ตรงกับเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด (Vision) “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”

สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มียุทธศาสตร์เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ำโขง” บนเส้นทางโรแมนติกรูท (Romantic Routh) และนาคี รูท (Nakhee Routh) ที่เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดหนองบัวลำภู มีจุดแข็งที่มีภูมิประเทศสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและโดดเด่นทั้งเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม อาทิ สุสานหอย 150 ล้านปี อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพาน ที่ถูกจัดเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดีที่มี ความงดงามทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านภาพสลักและภาพเขียนสีบนผนัง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ จากแบรนด์ชุมชน “เทวาผ้าไทย” ของหมู่บ้านนาคำไฮ ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู โดดเด่นโดยการนำผ้าทอมือ ไปหมักน้ำซาวข้าวผัวหลง ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองของหนองบัวลำภูที่ทำให้ผ้าฝ้ายนุ่มลื่นมันวาวและ สามารถดูดพิษออกจากผ้าทอทำให้ผู้สวมใส่ไม่ระคายเคือง เป็นต้น

นางอภิรดี อาษาพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NT ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยขีดความสามารถหลัก ของ NT โดยโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู มีการ ร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย/พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง/ NT) ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา (โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู) และภาคสังคม ประชาชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจพัฒนา เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนให้สามารถ รวมกลุ่มร่วมพัฒนาศักยภาพชองชุมชน รวมถึงการนำไปใช้ในการพัฒนาชีวิต ของคนในชุมชนด้วยการเผยแพร่ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือซื้อขายสินค้าและบริการแห่งใหม่

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นหนึ่งในCSR ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ แล้ว 79 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2566 ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาคอีก 5 ชุมชน โดยชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู เป็นชุมชนลำดับที่ 80 โดย NT สนับสนุนจัดให้มี ระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการให้อบรมความรู้ทักษะด้าน ไอทีและการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการ ซึ่งคัดเลือกเยาวชนในชุมชนจากโรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตัวแทนจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 45 คน ให้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ เทคนิคการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook YouTube TikTok เพื่อให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาระบบชื้อขายออนไลน์ TYC e-Commerce รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแนะนำ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ได้แก่ ร้านเทวาผ้าไท วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าลาด กลุ่มจักสานบ้านดอนข่า ต.นาแพง วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อการค้าบ้านม่วงแก้ว และกลุ่มผลิตภัณฑ์แจ่วบองแซ่บบักคัก เป็นต้น

banner Sample

Related Posts