สค. จับมือ ลอรีอัล ผุดหลักสูตร พัฒนาอาชีพเสริมสวยให้กลุ่มเปราะบางฟรี

ลอรีอัล

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับ ลอรีอัล (ประเทศไทย) จัดทำ “โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “Beauty for a Better Life” ระยะเวลา 3 ปี หวังพัฒนาทักษะความรู้อาชีพช่างผมให้กลุ่มเปาะบางฟรี มากกว่า 500 คนทั่วประเทศ

คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)  กล่าวว่า กรมฯ มีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ดำเนินการเชิงรุกในการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี มีเป้าหมายในการส่งเสริมสถานภาพ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว

รวมถึงโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ที่ช่วยในการฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง รวมถึงแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้มีทักษะทางอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสร้างรายได้ ด้วยการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่างผมและสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้ยั่งยืน รวมถึงมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้นด้วย ผ่าน โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life  ที่ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล(ประเทศไทย) จำกัด

คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอกย้ำเจตนารมณ์ของลอรีอัล กรุ๊ป ในการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก โดยบริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน 2030 “L’Oréal For The Future” ที่มีการทำงานทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับในประเทศไทยเรามีการทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพสตรี สร้างความตระหนักรู้ปัญหาด้านสังคม การช่วยเหลือชุมชน และสร้างโอกาสด้านอาชีพ

โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนดำเนินงานหลากหลายโครงการ  เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรมฯ  เพื่อสามารถขยายโครงการ Beauty for a Better Life  ช่วยให้สตรีและผู้ขาดโอกาสได้เข้าถึงความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น โดยทักษะอาชีพเสริมสวยจากโครงการนี้ สามารถนำไปประกอบอาชีพช่างผมได้จริง สามารถสร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองได้ เพื่อก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายของโครงการ”

โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Beauty for a Better Life เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิลอรีอัล โดยมีการดำเนินงานในกว่า 27 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยที่ผ่านมาลอรีอัล ประเทศไทย มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ศูนย์ฝึกอาชีพ และสถาบันด้านการออกแบบทรงผมหลายแห่ง

สำหรับความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ใน โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life  มีระยะเวลาความร่วมมืออยู่ที่ 3 ปี โดยตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 500 คนให้ได้ภายใน 3ปี ซึ่งตลอดความร่วมมือจะมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้สตรีและ ผู้ขาดโอกาสได้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตัวเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ลอรีอัล

โครงการระยะแรก

  1. จัดอบรม Train the Trainers เพื่อเสริมทักษะด้วยหลักสูตรของลอรีอัล ให้แก่ ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมเสริมสวยสตรี จากหน่วยงานของ สค. ทั้งในด้านทฤษฎี เทคนิคการทำสีใหม่ และทักษะ soft skill เพื่อนำความรู้มาใช้ในการอบรมนักเรียนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
  2. จัดอบรมโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรระยะสั้น (120 ชั่วโมง) เรียนเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ให้แก่ สตรีผู้ที่ขาดอาชีพ รายได้ สตรีกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐ ที่มีอายุระหว่าง   15 – 50 ปี โดยดำเนินการจัดอบรมรุ่นละ 20-24 คน โดยรุ่นที่ 1 เริ่มอบรมเดือนกันยายน 2566 นำร่องที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก สค. หรือติดต่อได้ที่หน่วยงานพัฒนาสังคมของจังหวัดพื้นที่เปิดโครงการ

ซึ่งตลอดความร่วมมือนี้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จะให้การสนับสนุนในด้านการจัดอบรม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน รวมถึงสนับสนุนบุคลากรเข้าช่วยสอนตลอดหลักสูตรในช่วงแรก เพื่อให้คำแนะนำและดูแลการฝึกอบรมเพื่อให้โครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านมาตรฐานการอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

ขณะที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้ง สถานที่พัก อาหาร ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านสถานเลี้ยงเด็ก เพื่อลดความกังวลให้แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการเข้าร่วมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคตด้วย

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม คือ สตรีผู้ที่ขาดอาชีพ รายได้ สตรีกลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐ ที่มีอายุระหว่าง 15 – 50 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life สามารถติดตามข่าวการรับสมัครฝึกอบรมได้ที่ Website และ Facebook ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ขณะที่ระยะที่ 2 หลังพัฒนาต้นแบบหลักสูตร “โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “Beauty for a Better Life”  คาดว่าจะมีการขยายมาสู่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดขอนแก่นต่อไป โดยพื้นที่ที่พัฒนาต่อจะต้องตอบโจทย์ศักยภาพด้านการเข้าอบรมของกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนสามารถมีแหล่งงานรองรับ เพื่อต่อยอดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเดินไปสู่อาชีพช่างเสริมสวยตามวัตถุประสงค์โครงการได้อย่างประสบความสำเร็จ

banner Sample

Related Posts