DMT รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566

ทางยกระดับดอนเมือง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย(ขวา) กก.ผจก. บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT ได้รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566 จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ซ้าย) ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อรับรองว่า DMT เป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองเครื่องหมาย “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” (Carbon Footprint for Organization: CFO) ที่ดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความยั่งยืน เพื่อนำไปสู่แผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องอบรม องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

banner Sample

Related Posts