มูลนิธิกสิกรไทย จับมือ ม.ขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

Kbank

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยเพื่อการคืนป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมยาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืชยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ด้วยการผนึกกำลังจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ และสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในห่วงโซ่การพัฒนายาจากพืช เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับตามมาตรฐานการพัฒนายาจากพืชยา ในระดับสากล

ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการน่านแซนด์บอกซ์ เป็นการยกระดับคุณค่าและมูลค่าของพืชยาใต้ป่า เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ โดยมี ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิกสิกรไทย คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ และ ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้

banner Sample

Related Posts