DITP ถอดรหัสการทำแผนธุรกิจ เพื่อนักออกแบบโดยเฉพาะ

DITP

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของนักออกแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมในการปรับตัว โดย DITP ได้จัดทำโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566 หรือ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่คอยเสริมสร้างรากฐานสำคัญอย่างความรู้และประสบการณ์ให้กับเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อขยายขีดความสามารถให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การจัดทำแผนธุรกิจ การตลาดดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมพูดคุยถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจกับคุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Pin Metal Art

แผนธุรกิจ ลายแทงสู่โอกาสและทางรอดของนักออกแบบ

ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวถึงมุมมองการทำธุรกิจในปัจจุบันว่า “แม้โควิด-19 และเทคโนโลยีจะ Disrupt โลกธุรกิจ จนเกิดเป็นผลกระทบและความท้าทายครั้งใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสใหม่ๆ สำหรับผู้ประกอบการในตลาด โดยแผนธุรกิจและการตลาดจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและไขประตูไปสู่โอกาส

องค์ประกอบสำคัญของแผนธุรกิจ

โครงสร้างของแผนธุรกิจที่ดีเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่ควรมีในแผนธุรกิจประกอบด้วย แนวคิดและรายละเอียดต่างๆ ของธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทรัพยากรของธุรกิจ ลักษณะตลาด สินค้าหรือบริการของธุรกิจมีความแตกต่างและช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้ โดยความแตกต่างที่ว่าต้องสามารถถ่ายทอดคุณค่าของแบรนด์และมีคุณค่าต่อลูกค้า (Value Proposition) รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ (Key Success factors) เพื่อช่วยในการประเมินโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ และขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)

การต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงด้วย Value Proposition สร้างคุณค่าที่แตกต่างและยั่งยืน

ก่อนที่จะเริ่มทำแผนธุรกิจ ต้องถอดโจทย์คุณค่าของแบรนด์ตัวเองให้ได้ก่อนว่า “อะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์” ซึ่งคุณค่าดังกล่าวต้องมีพื้นฐานมาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยธุรกิจสามารถทำความเข้าใจ
กลุ่มลูกค้าของตัวเองได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น การทำ Empathy Map จากการไปพูดคุยสอบถามลูกค้า หรือเก็บแบบสอบถาม เป็นต้น

นอกจากนี้ คุณค่าที่แบรนด์อยากถ่ายทอดให้ลูกค้า ต้องโดดเด่นเป็นที่จดจำและทำให้ลูกค้ารู้สึกได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการที่เหนือกว่าค่าใช้จ่าย (Cost) ที่ต้องเสีย ซึ่งค่าใช้จ่ายของลูกค้า หมายรวมถึง เงิน เวลา ความพยายาม ที่ทำให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการและความมั่นใจ

5M ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)

การทำแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องรู้จักบริหารจัดการปัจจัยที่ช่วยทำให้เกิดความสำเร็จอย่างรอบคอบ โดยมีปัจจัยทั้ง 5 อย่าง หรือที่เรียกกันว่า 5M อันประกอบไปด้วย คนงาน (Man), เงิน (Money), วัสดุ (Material), เครื่องจักร (Machine) และการจัดการ(Management) ซึ่งทุกปัจจัยจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมและเพียงพอกับแผนธุรกิจ จึงจะสร้างการเติบโตสู่ความสำเร็จให้ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Competitive Advantage อาวุธลับที่ทำให้เป็นผู้ชนะในตลาด

Competitive Advantage เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งทุกธุรกิจสามารถมองหาข้อได้เปรียบของตัวเองได้ในมิติต่างๆ เช่น ความแตกต่างด้านรูปแบบธุรกิจหรือสินค้า, การเป็น Cost Leadership ที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ความเร็วที่ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้เร็ว หรือการทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้เร็วและสุดท้ายคือ Unfair Advantage ความได้เปรียบเฉพาะของตัวเอง เช่น ถ้าคนจบด้านสถาปัตยกรรมมาทำธุรกิจร้านอาหาร ก็สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการออกแบบอาคารและช่วยลดต้นทุนได้

นอกจากนี้ คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์Pin Metal Artยังได้มาร่วมเสวนา
ในหัวข้อ “
Creative Studio with Megatrends”เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัวและความกล้า จนเป็นผู้กรุยทางสู่เทรนด์การชุบชีวิตวัสดุเหลือใช้อย่างเหล็กมารังสรรค์ใหม่เป็นผลงานการออกแบบที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์

แม้ความสวยงามจะเป็นเรื่องของปัจเจก แต่เราสามารถส่งต่อความเป็นศิลปินให้เข้าถึงผู้คนได้ ผ่านการเรียนรู้และทำความเข้าใจผู้คนกับเทรนด์ เพื่อสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่แตกต่าง

banner Sample

Related Posts