กลุ่มมิตรผล จัดประกวด “YES” Hackathon 2023 จุดประกายไอเดียคนรุ่นใหม่

กลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผล สานต่อปรัชญา “เชื่อในคุณค่าของคน” จัดเวทีแข่งขันสุดยอดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ กับการประกวด “YES” Hackathon 2023 ภายใต้โครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp หรือ YES Talent Camp 2023 เวทีที่ให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

พร้อมส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับธุรกิจ New S–Curve ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยคุณค่า (Value Proposition) ที่แตกต่าง โดยที่มาของการจัดโครงการ YES Talent Camp 2023 เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สนับสนุนและผลักดันพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดคุณค่าและก่อให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อยอดไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มุ่งเน้นการให้ความรู้ ส่งมอบความเชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทำให้การดำเนินธุรกิจแตกต่างไปจากเดิม สามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้ โดยการแข่งขันจัดขึ้นบนรถไฟเส้นทางกรุงเทพ – ขอนแก่น เป็นครั้งแรกของประเทศไทย มุ่งหน้าสู่ “ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์” ศูนย์ Innovation Hub ของกลุ่มมิตรผล ที่มี Eco Environment ในการบ่มเพาะ เรียนรู้ เพื่อค้นหาสุดยอดแผนธุรกิจจากการประกวดในครั้งนี้

รางวัลในการแข่งขัน “YES” Hackathon 2023 มีทั้งหมด 4 รางวัล ซึ่งทีมที่นำเสนอแผนธุรกิจได้อย่างโดดเด่นและสามารถนำไปใช้ได้จริง จนสามารถพิชิตรางวัลมาได้ ประกอบด้วย

กลุ่มมิตรผล

รางวัลสุดยอดแผนธุรกิจนวัตกรรม: ทีม Mitrsile กับโครงการ “CELLUCANOP” แผ่นปิดแผลกดทับอัจฉริยะ จาก แบคทีเรียเซลลูโลส ใบอ้อย และชานอ้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม รวมMitr กับโครงการ “EASY CARBON CREDIT” แพลตฟอร์ม จัดการข้อมูลคาร์บอนเครดิตแปลงอ้อย โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม AddMitr กับโครงการ “Supplement สำหรับสัตว์เลี้ยง” การใช้ Para-Probiotic ผสม กับ FOS เพื่อเป็น Ingredient

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม เกษตรกรสร้างตัว กับโครงการ “น้องลดน้ำ” Solution ช่วยบริหารการให้น้ำพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย IoT

ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผล จัดกิจกรรม YES Talent Camp 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 60 คน จากผู้สมัคร 400 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ธุรกิจด้วยกระบวนการคิดแบบ Design Thinking และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ (Agricultural Technology) หรือ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based products) ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มมิตรผลคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

banner Sample

Related Posts