เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาต คลื่นความถี่ 700 MHz ชุดที่ 3 งวด 4

เอไอเอส

เอไอเอส ยืนยันเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศแข็งแกร่ง นำคลื่นความถี่ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมชำระเงินค่าใบอนุญาต คลื่นความถี่ 700 MHz ชุดที่ 3 งวด 4

นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “หน้าที่ของเราที่ยึดมั่นมาโดยตลอดคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาเราได้นำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะของชาติที่ได้รับจากการประมูลมาพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กสทช. พร้อมทั้งได้นำนวัตกรรมอัจฉริยะมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน และการใช้ชีวิตที่สะดวกรวดเร็ว ของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบัน AIS เป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่สูงสุด คือ 1460 MHz ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคอุตสาหกรรมต่างๆ”

โดยล่าสุด AIS ได้ชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ชุดที่ 3 งวด 4  เป็นเงิน 1,881,488,000บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนายวรุณเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า“ปัจจุบัน AIS 5G มีการให้บริการครอบคลุมสูงสุดทั่วประเทศแล้ว โดยเฉพาะคลื่น 700 MHz ซึ่งเป็นโครงข่าย 5G ที่มี Bandwidth กว้างที่สุดของอุตสาหกรรม ก็จะสามารถเสริมแผนการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ซึ่งที่ผ่านมา เอไอเอส ได้เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมโครงข่ายเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการพลิกโฉมการทำงานให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น เสถียรมากขึ้น รองรับการใช้งานได้ในปริมาณมากขึ้น ทำให้ภารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูง (Critical application) เช่น Autonomous Robot  รวมถึง บริการที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว หรือ Real Time เช่น การควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ หรือการผ่าตัดทางไกลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ AIS ที่กำลังก้าวสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co”

banner Sample

Related Posts