กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลองค์กรที่ความเป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Bangkok-Life-ACES-Awards-2023

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย” หรือ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2023 ในสาขา Community Initiative ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก MORS Group องค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมความยั่งยืนแห่งเอเชีย ซึ่งมอบให้ในฐานะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพให้กับสังคมไทย

กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพให้กับประชาชนตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยได้พัฒนาเนื้อหาชุดความรู้ด้านการประกันชีวิต สุขภาพ และการวางแผนการเงินผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการวางแผนการเงินให้แก่สังคมไทย และล่าสุด ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs)

สำหรับรางวัล ACES Awards ซึ่งจัดโดย MORS Group เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรธุรกิจและบุคคลในเอเชียที่ประสบความสำเร็จใน 2 สาขาหลัก คือ ความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการหรือดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลก

banner Sample

Related Posts