ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริการดิจิทัล (CIO) ขับเคลื่อนแผนงานด้านเทคโนโลยี

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเปิดสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริการดิจิทัล (CIO) ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2567

โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวางแผน ออกแบบ จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งสามารถกำหนดนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิจัย ออกแบบสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าว > สมัครงาน – ประกาศ > พนักงาน โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 831 3378 และ 02 831 3578

banner Sample

Related Posts