AWS ทุ่ม 1.9 แสนล้านบาท เปิดตัว Region ใหม่ในไทย ต้นปี 2568

Region

AWS ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการลงทุนในประเทศไทย ด้วยการประกาศเปิดตัว AWS Asia Pacific (Bangkok) Region ใหม่ในช่วงต้นปี 2568 ด้วยงบลงทุนกว่า 1.9 แสนล้านบาท (หรือ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) จนถึงปี 2580

Region ใหม่นี้ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ AWS ในประเทศไทย เพิ่มเติมจากบริการที่มีอยู่เดิม เช่น Amazon CloudFront, AWS Outposts และ AWS Local Zones ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเก็บข้อมูลในประเทศไทย ลดความหน่วงของการรับส่งข้อมูล และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้คลาวด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การลงทุนครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Ignite Thailand” และนโยบาย “Cloud-First” ของรัฐบาลไทย ที่มุ่งพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ยินดีต้อนรับการลงทุนครั้งนี้ของ AWS ซึ่งจะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างทักษะดิจิทัล และขับเคลื่อนนวัตกรรม”

Region

AWS Thailand Region จะช่วยให้ลูกค้าทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีคลาวด์ล่าสุด เช่น Generative AI, Machine Learning, Internet of Things และอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ AWS ยังมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมคนไทยให้มีทักษะด้านคลาวด์ โดยตั้งเป้าหมายที่จะฝึกอบรมบุคลากรให้ถึง 100,000 คนภายในปี 2569

#AWS #AWSRegion #Thailand #CloudComputing #DigitalTransformation #AI #MachineLearning #GenerativeAI #TechNews #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts