เนสท์เล่ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมกับคณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

เนสท์เล่

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ภายใต้หลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) ซึ่งรวมถึงการจัดการฟาร์มที่ดี ยกระดับการเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อส่งต่อน้ำนมคุณภาพให้ผู้บริโภคไทย พร้อม ๆ กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ อันจะส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกรที่จะมีรายได้ที่ยั่งยืน ผู้บริโภค และโลกของเรา

ในฐานะบริษัทที่ส่งมอบอาหารที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Good Food, Good Life) เนสท์เล่มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภคและเพื่อโลกของเรา เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยตามหลักการ ESG ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและเกษตรกรของไทย

banner Sample

Related Posts