AIGC by ETDA ปลื้ม หลักสูตร AiX รุ่น 2 ตอบรับดีเกินคาด

AIGC

ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AIGC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ประกาศความสำเร็จในการจัดหลักสูตร AI Executive Program (AiX) รุ่นที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI แก่ผู้บริหารและผู้นำองค์กรในภาคธุรกิจเฮลท์แคร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจในการนำ AI ไปประยุกต์ใช้อย่างมีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตร AiX ว่า “หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัลที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจเฮลท์แคร์ ซึ่ง AI มีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและสังคมโดยรวม หากไม่มีการนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีธรรมาภิบาล”

หลักสูตร AiX รุ่นที่ 2 ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้บริหารและผู้นำองค์กรในภาคธุรกิจเฮลท์แคร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกว่า 17 องค์กรชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน บริษัทประกันภัย และบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้าน AI ของภาคธุรกิจ

AIGC

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI ตั้งแต่พื้นฐานความรู้ทางเทคนิค ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่างๆ ของธุรกิจเฮลท์แคร์ เช่น การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การบริหารจัดการโรงพยาบาล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ AI ในโรงพยาบาลชั้นนำ

หนึ่งในไฮไลท์ของหลักสูตรคือการบรรยายพิเศษโดย Professor Dr.Urs Gasser คณบดีคณะสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิก ประเทศเยอรมนี และประธาน AIGC International Policy Advisory Panel (IPAP) ในหัวข้อ “Guardrails: Guiding Human Decisions in the Age of AI” ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลและการตัดสินใจของมนุษย์ในยุคที่ AI มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น

หลักสูตร AiX รุ่นที่ 2 ไม่เพียงแต่ให้ความรู้และทักษะด้าน AI แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ในภาคธุรกิจเฮลท์แคร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมด้าน AI ในประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ความสำเร็จของหลักสูตร AiX รุ่นที่ 2 เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ ETDA ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลและ AI ในภูมิภาค โดยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคธุรกิจและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของธรรมาภิบาลในการนำ AI ไปใช้ประโยชน์

#AIGC #ETDA #AiX #AI #ปัญญาประดิษฐ์ #เฮลท์แคร์ #ดิจิทัลเฮลท์แคร์ #ธรรมาภิบาลAI #MDES

banner Sample

Related Posts