ไทย เตรียมเป็นประเทศแรกใน SEA ที่ แต่งงานเพศเดียว กันถูกกฎหมาย

แต่งงานเพศเดียว

วุฒิสภาไทยได้ผ่านร่างกฎหมายความเท่าเทียมในการแต่งงาน ซึ่งเป็นการปูทางให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน

โดยร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาไทยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 มีชื่อเต็มว่า “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระที่ 2-3” ซึ่งมีเนื้อหาหลักในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อเปิดทางให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้คือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการสมรส ดังนี้:

  • มาตรา 1448: แก้ไขนิยามของการสมรส จากเดิมที่ระบุว่าเป็น “สัญญาซึ่งชายหญิงตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน” เป็น “สัญญาซึ่งบุคคลสองคนตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน”

  • มาตรา 1450: แก้ไขหลักเกณฑ์ของการสมรส โดยตัดข้อความที่ระบุว่า “ชายหญิง” ออกไป เหลือเพียง “บุคคล” เพื่อให้ครอบคลุมถึงการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน

  • มาตรา 1463: แก้ไขเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมรส โดยให้คู่รักเพศเดียวกันเสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับคู่รักต่างเพศ

  • มาตราอื่นๆ: แก้ไขเพิ่มเติมมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสมรส เช่น การแก้ไขคำว่า “สามี” และ “ภริยา” เป็น “คู่สมรส”

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมรส เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว และกฎหมายมรดก เพื่อให้สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสเพศเดียวกันมีความเท่าเทียมกับคู่สมรสต่างเพศในทุกด้าน

ฟิล โรเบิร์ตสัน (Phil Robertson) รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) กล่าวว่า “การผ่านร่างกฎหมายนี้เป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับสิทธิ LGBTQ+ ในประเทศไทยและเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค”

โดยร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาในวาระสุดท้ายด้วยคะแนนเสียง 130 ต่อ 4 และงดออกเสียง 18 เสียง โดยไม่มีการแก้ไข จากสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 152 คนที่เข้าร่วมประชุม กฎหมายนี้จะกำหนดให้การแต่งงานเป็นความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง “บุคคล” สองคน แทนที่จะเป็นชายและหญิง

การผ่านร่างกฎหมายนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์สำหรับกลุ่ม LGBTQ+ และนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งรณรงค์เรื่องนี้มาหลายปีแล้ว

กฎหมายใหม่นี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ประเทศไทยจะกลายเป็นเขตอำนาจศาลที่สามในเอเชีย รองจากเนปาลและไต้หวัน ที่ทำให้การแต่งงานของกลุ่ม LGBTQ+ ถูกกฎหมาย

ด้านบอริส ดิททริช (Boris Dittrich) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ LGBTQ+ ของฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าวว่า “การตัดสินใจของไทยในการทำให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกกฎหมายเป็นก้าวสำคัญสำหรับความเท่าเทียมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

การผ่านร่างกฎหมายนี้ได้รับการต้อนรับจากกลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

ไรอัน ซิลเวริโอ (Ryan Silverio) ผู้อำนวยการบริหารของ ASEAN SOGIE Caucus (องค์กรที่สนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ ในภูมิภาคอาเซียน) กล่าวว่า “การผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยจะเป็นพัฒนาการเชิงบวกในภูมิภาคนี้ ที่ความหลากหลายทางเพศยังเป็นประเด็นที่ถูกกดดัน ไปจนถึงมีโทษทางกฎหมาย”

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การแต่งงานของคนเพศเดียวกันที่ถูกกฎหมายคาดว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกหลายประการต่อประเทศไทย รวมถึง:

  • การเพิ่มการท่องเที่ยว: ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว LGBTQ+ และการแต่งงานของคนเพศเดียวกันที่ถูกกฎหมายคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
  • การปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศ: การแต่งงานของคนเพศเดียวกันที่ถูกกฎหมายจะช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้างและมีความก้าวหน้า
  • การส่งเสริมความเท่าเทียมกัน: การแต่งงานของคนเพศเดียวกันที่ถูกกฎหมายจะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติต่อคน LGBTQ+

ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น

แม้ว่าการแต่งงานของคนเพศเดียวกันที่ถูกกฎหมายจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับประเทศไทย แต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่บ้าง เช่น:

  • การต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์นิยม: กลุ่มอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มในประเทศไทยคัดค้านการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และอาจพยายามขัดขวางการดำเนินการตามกฎหมาย
  • การขาดความตระหนัก: ประชาชนบางคนอาจไม่ทราบถึงกฎหมายใหม่และสิทธิของคู่รัก LGBTQ+
  • การเลือกปฏิบัติ: แม้ว่าการแต่งงานของคนเพศเดียวกันจะเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แต่คู่รัก LGBTQ+ อาจยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในบางพื้นที่ของสังคม

การแต่งงานของคนเพศเดียวกันที่ถูกกฎหมายเป็นก้าวสำคัญสำหรับประเทศไทยและเป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ทั่วทั้งภูมิภาค แม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่ข้างหน้า แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องสู่ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ

#สมรสเท่าเทียม #MarriageEquality #LoveWins #Thailand #LGBTQ #LGBTQIA #Pride #Equality #สิทธิมนุษยชน #กฎหมาย #ความเท่าเทียม #ความรักชนะทุกสิ่ง #ประเทศไทย #สมรสเท่าเทียมไทย #ThailandMarriageEquality #ThaiLGBTQ #ThaiPride

banner Sample

Related Posts