ไทย-โคลอมเบีย เดินหน้าแผนพัฒนา 3 ปี หวังสร้างเศรษฐกิจยั่งยืน

Development Leaders

[บาหลี, อินโดนีเซีย] TheReporterAsia – ณ โรงแรม InterContinental Jimbaran Bali Resort ในการประชุม Development Leaders Conference 2024 นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางเอเลโอนอรา เบธันคูร์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศโคลอมเบีย (APC-Colombia) ได้ร่วมหารือครั้งสำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์และกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอีก 3 ปีข้างหน้า

การประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-โคลอมเบีย ระยะ 3 ปี (2563-2565) ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันประเมินผลลัพธ์และวางแผนงานใหม่สำหรับปี 2568-2570 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 4 สาขาหลัก ได้แก่

  1. เกษตรกรรมยั่งยืน: มุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
  2. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ร่วมมือกันในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ๆ
  4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในระยะยาว

นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างไทยและโคลอมเบีย เราเชื่อมั่นว่าแผนงานใหม่นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ และสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงานนี้อย่างเป็นระบบ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการตามแผนงานใหม่ได้ในปี 2568

ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยอาศัยความแข็งแกร่งและศักยภาพของแต่ละฝ่ายในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาเทคโนโลยี

#TheReporterAsia #ข่าวต่างประเทศ #ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา #ไทยโคลอมเบีย

banner Sample

Related Posts