ทรู คอร์ปอเรชั่น สร้าง “Inclusive Workplace” โอบรับทุกความแตกต่าง

ทรู คอร์ปอเรชั่น

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้น การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent) กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จขององค์กร บริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างตระหนักถึงพลังของความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equality) และการไม่แบ่งแยก (Inclusion) หรือ DE&I ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีของไทย คือหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง “Inclusive Workplace” หรือ สังคมการทำงานที่โอบรับความแตกต่างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ เพศสภาพ หรือความหลากหลายทางเพศ

“Diversity” ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องเพศ

นายมานะ โตเจริญ หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ความหลากหลาย” ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเพศเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงความแตกต่างในทุกมิติ ทรูเชื่อว่าความหลากหลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และดึงดูดคนเก่งมาร่วมงาน

หนึ่งในความท้าทายของการสร้าง Inclusive Workplace คือการทำให้ทุกคนในองค์กรเรียนรู้ที่จะ “มองข้าม” ความแตกต่าง และให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ทรูให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม รวมถึงกลุ่ม LGBTQIA+ โดยมีนโยบายและสวัสดิการที่ครอบคลุมความต้องการของพนักงานทุกคน

ทรู คอร์ปอเรชั่น

วิถีการสร้าง Inclusive Workplace แบบฉบับทรู

  • ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์: ผู้บริหารระดับสูงของทรูให้ความสำคัญกับ DE&I อย่างจริงจัง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน
  • ทีมสรรหาบุคลากรที่หลากหลาย: ทีม Recruitment ของทรูมีสัดส่วนพนักงาน LGBTQIA+ ถึง 50% เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสบายใจให้แก่ผู้สมัครงาน
  • เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม: ทรูเปิดพื้นที่ให้พนักงานทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายขององค์กร

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

การสร้าง Inclusive Workplace ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อพนักงาน แต่ยังส่งผลบวกต่อผลประกอบการขององค์กรอีกด้วย จากรายงานของ McKinsey พบว่าบริษัทที่มีความหลากหลายและสร้างการมีส่วนร่วมมีแนวโน้มที่จะบรรลุผลการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งถึง 35%

ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง มีคุณค่า และได้รับการเคารพในความแตกต่าง นี่คือก้าวสำคัญในการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

#TrueDiversity #TrueInclusion #TrueEquality #TrueWorkplace #TrueForALL #DiversityMatters #InclusionMatters #EqualityMatters #WorkplaceEquality #DEIatTrue #LGBTQIAatTrue #TruePride #TrueTalent #TrueInnovation #TrueLeadership #TrueHR #TrueThailand

banner Sample

Related Posts