สกสว. ลุยยกระดับ SMEs และ สตาร์ทอัพ สู่ ธุรกิจฐานนวัตกรรม

ธุรกิจฐานนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สศช. สศอ. และ ส.อ.ท. จัดเวทีเสวนาครั้งสำคัญ หวังผลักดันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสตาร์ทอัพไทย สู่การเป็น ธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) เต็มตัว ด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสทองของเศรษฐกิจไทย

การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างงานที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่จะลดการพึ่งพาการผลิตแบบดั้งเดิม และสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

ความท้าทายและแนวทางแก้ไข

จากการเสวนา พบว่าความท้าทายสำคัญในการพัฒนา IDEs ในประเทศไทย ได้แก่:

  • ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรม: ผู้ประกอบการหลายรายยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรม และวิธีการนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
  • การขาดแคลนบุคลากร: ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะสูงด้าน STEM ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม
  • การเข้าถึงแหล่งเงินทุน: สตาร์ทอัพไทยยังประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
  • กลไกการสนับสนุน: กลไกการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่ครอบคลุม และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ผู้ร่วมเสวนาได้เสนอแนะแนวทาง ดังนี้:

  • สร้างความตระหนัก: ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาบุคลากร: เร่งพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
  • เพิ่มช่องทางการเข้าถึงเงินทุน: สร้างกลไกที่ช่วยให้สตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน
  • ปรับปรุงกลไกการสนับสนุน: ทบทวนและปรับปรุงกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

ขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนได้สะท้อนถึงความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษา การสนับสนุนด้านเงินทุน และการช่วยเหลือในการขยายตลาด

การยกระดับ SMEs และสตาร์ทอัพไทยสู่ ธุรกิจฐานนวัตกรรม เป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในภูมิภาค และสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศในระยะยาว

#เศรษฐกิจไทย #นวัตกรรม #SMEs #Startup #สกสว #สศช #สศอ #สอท

banner Sample

Related Posts