AIS ผนึกกำลัง สพฐ. และ มจธ. เปิดเวที ‘อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024’

AIS

AIS เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ยกระดับหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” สู่กิจกรรมสร้างสรรค์ “อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024” เวทีประลองไอเดียสำหรับนักเรียนทั่วประเทศในการผลิตคลิปวิดีโอสั้นเพื่อส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “กิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมทักษะดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อให้กับเยาวชนไทย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล”

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “กิจกรรม อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024 เป็นการต่อยอดการทำงานร่วมกันกับ สพฐ. และ มจธ. โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการใช้งานบนโลกไซเบอร์ให้กับนักเรียนไทย ได้มีทักษะดิจิทัลที่รู้เท่าทันภัยในหลากหลายรูปแบบ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ “อุ่นใจไซเบอร์” ที่วันนี้มีนักเรียนและคนไทยเข้าถึงเนื้อหาแล้วกว่า 3.5 แสนคน

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากไอเดียของน้องๆ นักเรียน เพื่อย้ำเตือนถึงภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากเราไม่รู้เท่าทันซึ่งเราได้เปิดพื้นที่ให้น้องๆ นักเรียนได้รับบทเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ จากหัวข้อการใช้งานออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

ภายใต้เนื้อหาหลักของหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ 4P4ป ได้แก่

1). Practice: ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2). Personality: แนะนำการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์

3). Protection:  เรียนรู้การป้องกันภัยไซเบอร์บนโลกออนไลน์

4). Participation: รู้จักการปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะและพฤติกรรมการสื่อสารบนออนไลน์อย่างเหมาะสม

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เสริมทักษะรอบด้าน

โดยน้องๆ นักเรียนจะผลิตเป็นผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น บอกเล่าเรื่องราวเพื่อเน้นย้ำ ให้ความรู้ หรือแนะนำการใช้งานออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักเรียนและเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ได้แสดงความสามารถในการเล่าเรื่องและเป็นครีเอเตอร์ที่ดีได้ในอนาคต”

กิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024” ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตของประเทศชาติ โดยการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในระยะยาว

กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และรู้จักวิธีป้องกันตนเอง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนในการนำความรู้จากหลักสูตร ‘อุ่นใจไซเบอร์’ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และยังเป็นการส่งเสริมให้หลักสูตรนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน โดยการผสานความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคม

#อุ่นใจไซเบอร์ #YoungCreatorChallenge2024 #AIS #สพฐ #มจธ #ทักษะดิจิทัล #ความปลอดภัยไซเบอร์ #การศึกษา #เยาวชน #อนาคตของชาติ

banner Sample

Related Posts