ก.วิทย์ฯ ITAP สวทช. ผนึก ทีเซล หนุน SMEs ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

ITAP-SMEs2

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) จัดสัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0: “Software validation for medical devices”)

เพื่อขยายผลและยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่การยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนให้ SMEs ได้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจประเทศ และส่งเสริม SMEs ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม และมีผลิตภัณฑ์พร้อมแข่งขันในระดับสากล โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม สวทช. จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ในหัวข้อ “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของการทำ Software Validation สำหรับเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ความรู้และจำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่มีอยู่ในประเทศ

ITAP ยกระดับการแพทย์ไทยยุค Thailand 4.0

ดร.นันทิยา กล่าวเพิ่มเติมว่า งานสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญ Dr. Do-Hyun Kim ผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Validation ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐฯ มากกว่า 10 ปี มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้ทางด้านนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

รวมทั้งการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านเทคนิคสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจการพัฒนาหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ทางด้านการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจคือ การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0 ซึ่ง โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม สวทช. จัดร่วมกับ TCELS มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้ประกอบการ

ITAP-SMEs1
สัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0: “Software validation for medical devices”)

ทั้งนี้จากการศึกษาและดำเนินการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี พบว่าปัญหาของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นปัญหามาตลอด โดยการสัมมนาครั้งนี้มุ่งที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีนี้สู่ภาคเอกชน คาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประกอบแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป

สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ตามมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ) ซึ่งเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทาง การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างงานคุณภาพ และการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก

banner Sample

Related Posts