ดีแทคสานพลังประชารัฐ 4 กระทรวงหลัก ร่วม MOU ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

ดีแทคผนึกกำลัง 4 หน่วยงานภาครัฐ จัดทำ MOU นำภารกิจบูรณาการสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เร่งขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลภาคประชาชนผ่านโครงการ “ความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น” สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีแทค กับ 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ

MOU
(จากซ้ายไปขวา) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมทำพิธีเปิดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีแทค กับ 4 หน่วยงานภาครัฐ

ครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการเปิดตัวโครงการผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์เรียนรู้การเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ทั่วประเทศ ในเดือนเมษายนนี้

ภารกิจ ภายใต้ MOU

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะรับหน้าที่สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสู่ทุกตำบลทั่วไทย สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนแต่ละพื้นที่รวมถึงการนำนวัตกรรมสู่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงพาณิชย์รับหน้าที่ส่งเสริมเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะรับหน้าที่ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่โลกดิจิทัล

ทั้งนี้ ดีแทคในฐานะบริษัทเอกชน จะร่วมบูรณาการภารกิจจาก 4 กระทรวงหลัก และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและการติดต่อกับลูกค้าในลักษณะที่เป็นองค์รวม โดยส่งเจ้าหน้าที่เน็ตอาสาเข้าร่วมอบรมบุคลากรและผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up)

ตลอดจน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในแต่ละท้องถิ่น มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจ และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ที่มีการใช้การตลาดดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำการค้าออนไลน์แบบครบวงจร ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ และช่องทางการค้าออนไลน์อื่นๆ

MOU
นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค

นายลาร์ส กล่าวต่อไปว่า “จากผลจากความสำเร็จของความร่วมมือในโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในปี 2559 ที่ผ่านมา ดีแทค จึงมีแผนต่อยอดและขยายผลกลุ่มคนเป้าหมายจาก 400,000 คน ไปสู่ 1 ล้านคน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานของภาครัฐ”

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับชุมชน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนี้ ดีแทคจะร่วมกับทั้ง 4 กระทรวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 882 แห่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 7,424 แห่งของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ

“ดีแทคมีความมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชน ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” นายลาร์ส กล่าวสรุป

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

Related Posts