ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบรม Digital Summer Camp

Digital Summer Camp

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการอบรม Digital Summer Camp ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมทักษะการโค้ดดิ้งภายใต้โครงการ Microsoft YouthSpark และอบรมทักษะการโค้ดดิ้งภายใต้โครงการ Microsoft YouthSpark ให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ (creative and critical thinking)

จุดประกายการเรียนรู้และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อปูทางไปสู่อาชีพสายไอทีให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เยาวชนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

Related Posts