กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR อนุมัติปันผล 72 สตางค์ต่อหุ้น

KCAR

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2559 ในส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.72 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

banner Sample

Related Posts