กระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำหน่วยงานรัฐไม่ได้ถูกแฮกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แฮกข้อมูล

กระทรวงดิจิทัลฯ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเผยแพร่ในระบบ e-Procurement ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เพื่อความโปร่งใสอยู่แล้ว ไม่ได้ถูกแฮกข้อมูลแต่อย่างใด ย้ำ สพธอ. มีระบบป้องกันดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านอีคอมเมิร์ซ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและแก้ปัญหาที่อาจกระทบการทำอีคอมเมิร์ช หรือการให้บริการของรัฐ ตลอดเวลา

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มบุคคลระบุจะทำการเจาะระบบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมา รวมทั้งกล่าวอ้างว่าได้มีการแฮกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างมาได้นั้น

กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งพบว่าเป็นเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือระบบ e-Procurement

โดยเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตามแนวนโยบายของรัฐบาลเรื่องความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ดังนั้น จึงไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาจากการแฮกระบบมาแต่อย่างใด

สำหรับ สพธอ.มีภารกิจหลักด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำ e-Commerce หรือ การให้บริการของภาครัฐ

โดยมีการลงทุนในโครงการหลักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือ โครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์แบบ DDoS และบริการแจ้งเตือนในกรณีอาจมีความเสี่ยงว่าจะมีการโจมตีทางไซเบอร์อื่น ๆ

โดยจะมีรายงานการให้บริการส่งให้หน่วยงานผู้ใช้บริการทุกเดือน ซึ่งทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถป้องกันการโจมตีได้อย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการคุกคามทางไซเบอร์

banner Sample

Related Posts