มะเร็งวิทยาสมาคมฯ มอบเงินกว่า 7 แสนบาท จากโครงการ “G Run ยั่งยืน” ช่วยผู้ป่วยมะเร็งจิสต์

G Run

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงษ์ (ขวาสุด) นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคจากกิจกรรมวิ่งการกุศล G Run ยั่งยืน มูลค่า 701,500 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งจิสต์ในโครงการช่วยหลือผู้ป่วยจีแพปมากที่สุด 5 แห่งในประเทศไทย

ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปเป็นทุนในการดำเนินงานและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ต่อไป

โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลกว่า 1,462 คน ทั้งยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Right Choice for One Chance” เกี่ยวกับการเข้าถึงการรักษาและการอยู่กับโรคมะเร็งจิสต์ รวมถึงบูทกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งจิสต์ และโครงการจีแพปโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน

banner Sample

Related Posts