กรมอุตุนิยมวิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา
นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2562 นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National Workshop on Strengthening Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) สำหรับประเทศไทย ร่วมกับ Mr. Jochen Luther ผู้แทนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะปัจจุบันและช่องว่างของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของประเทศไทย สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้าร่วมดำเนินโครงการสร้างความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติอันเนื่องจากปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ที่มีผลกระทบสูงสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Building Resilience to High-Impact Hydrometeorological Events through Strengthening Multi-Hazard Early Warning Systems (MHEWS) inSmall Island Developing States (SIDS) and Southeast Asia (SeA) ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)

ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประเมินสถานะปัจจุบันและช่องว่างของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียนดนาม เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเตือนภัยและลดผลกระทบของภัยพิบัติต่างๆ

ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยา (WMO) จัดการประชุมข้างต้นสำหรับประเทศไทย ขึ้นโดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และองค์การระดับภูมิภาคในประเทศไทย มีบทบาท หน้าที่ เกี่ยวข้อง และมีความร่วมมือในการสนับสนุนในระบบการเตือนและการจัดการภัยพิบัติ (Stakeholders) ของประเทศไทยเข้าร่วม รวม 21 หน่วยงาน จำนวน 40 คน

banner Sample

Related Posts