ม.เกษตรฯ จับมือ ICDL เร่งพัฒนากำลังคน 4.0

ICDL

ICDL
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา(ซ้าย) และ ดร.ฮิวจ์ โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ICDL Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 พร้อมยกระดับบุคลากรของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมส่งบุคลากรออกสู่ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสอดรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” มั่นใจทักษะดิจิทัลคือกำลังสำคัญขับดันสู่สมาร์ตดิจิทัลไทยแลนด์ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีอย่างยิ่งในการร่วมมือกับมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล ICDL โดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็น Sustainable Smart University ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

ดังนั้น ความร่วมมือกับ ICDL ในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีความพร้อมในการพัฒนากำลังคน และกระบวนการการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของการทำงานยุคใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่มีคุณภาพระดับสากลแก่บุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อก้าวสู่สังคมเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต”

ทั้งนี้ มาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล ICDL เป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคนให้มีทักษะที่พร้อมกับยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology) ด้วย 1) การเสริมทักษะใหม่ (Upskills) และ 2) การพัฒนาปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ (Reskills) ให้เกิดกำลังคนที่พร้อมต่อการทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ดังที่ ICDLได้เคยสนับสนุนด้านการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัลให้กับประเทศผู้นำด้านดิจิทัลชั้นแนวหน้าของโลก อาทิ สิงคโปร์ อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และไอร์แลนด์ เป็นต้น

ดร.ฮิวจ์ โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand กล่าวว่า “ICDL Thailand รู้สึกยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาเขตศรีราชาที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัล ICDL เป็น “ต้นแบบ” ของ ICDL Accredited Test Centre ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีความพร้อมเต็มที่ทั้งบุคลากร องค์ความรู้ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมทั้งได้สร้างวิทยากรด้านทักษะดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล ICDL รวม 15 คนในเบื้องต้น และเตรียมขยายจำนวนเพื่อตอบรับความต้องการเร่งด่วนในพัฒนากำลังคนและบุคลากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ICDL Thailand พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ICDL Thailand เกิดขึ้นภายใต้ภารกิจของ “ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC (ICDL Accredited Test Centre)” โดยการดำเนินงานจะเป็นไปตามพันธกิจดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงให้แก่ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกระดับความเป็นผู้นำด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ First S-Curve และ New S-Curve ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมต่อไป

  2. สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้สอดรับกับการพัฒนามาตรฐานทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับกำลังคนที่เป็นบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0

  3. สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านต่าง ๆ สู่มาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยการสร้างกำลังคนดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี

  4. ขยายผลการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากลสำหรับประชาชนอย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำในการสร้างกำลังคนดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์

เปิดตัว”ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้เปิดตัว “ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC (ICDL Accredited Test Centre)” ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา อย่างเป็นทางการ เพื่อเร่งผลิตนักศึกษารวมถึงพัฒนากำลังคนให้ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศ โดยเมื่อผู้ที่เข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมผ่านหลักสูตรจะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ICDL เพื่อใช้การันตีคุณภาพการทำงานยุคดิจิทัลที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ICDL Thailand ยังได้มอบทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้แก่ศูนย์ฯ สำหรับใช้ในภารกิจนี้อีกด้วย

#DigitalCompetitiveness #DigitalWorkforce #DigitalManpower
#DigitalTransformation #DigitalThailand
#KU #KuSrc #ICDLThailand #ICDL

banner Sample

Related Posts