แม็คโคร จับมือรีเล็กซ์ โซลูชั่นส์ พัฒนาระบบการสั่งสินค้าด้วย AI

แม็คโคร

แม็คโคร ผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในประเทศไทย จับมือรีเล็กซ์ โซลูชั่นส์ มืออาชีพด้านการวางแผนบริหารจัดการระบบค้าปลีกแบบครบวงจร เสริมแกร่ง Omi-Channel สร้างความแม่นยำในการคาดการณ์ความต้องการสินค้าทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหารจัดการสินค้าของแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และจากการคาดการณ์ที่ถูกต้องและแม่นยำของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) นี้ ส่งผลให้แม็คโครสามารถพัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น แม็คโครได้พัฒนาเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจในหลายรูปแบบและเพิ่มช่องทางออนไลน์อีกหลากหลายช่องทาง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า จึงมีความจำเป็นในการเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการสินค่าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อลดปัญหาการขาดสินค้าจัดส่งไปยังสาขาต่างๆ รวมถึงการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้า B2B ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของแม็คโคร ที่มีทั้งผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และลูกค้าองค์กร ที่นอกจากความต้องการสินค้าที่หลากหลายแล้ว ยังต้องการบริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพด้วย

Reporting by

Related Posts

กรุณาติดต่อขออนุญาตใช้คอนเทนต์ก่อน ได้ที่ กองบรรณาธิการ TheReporterAsia

Please contact the editor for permission to use the content first. TheReporterAsia