12+3 องค์กรชั้นนำ ผนึกกำลังปั้นโครงการ สร้างโลกสีเขียว

สร้างโลกสีเขียว

สร้างโลกสีเขียว

15 องค์กรชั้นนำ ทั่วประเทศ ผนึกกำลังร่วม สร้างโลกสีเขียว แบบครบวงจร สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมรณรงค์และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซคลิ่ง (Upcycling) เพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของดอยคำ เกิดจากแนวพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากว่า 30 ปีแล้ว ตั้งแต่วันแรก ๆที่ก่อตั้งดอยคำ

ท่านทรงสอนให้เราคิดสิ่งใหญ่ ๆ แต่เริ่มทำจากสิ่งเล็ก ๆ เราก็มาคิดว่าเราเป็นผู้ที่ทำให้เกิดขยะ จากจุดเริ่มต้นของการทำกล่อง และขายผลิตภัณฑ์ออกไป ทำอย่างไรเราจะสามารถเก็บกล่องกลับมาได้หมด ทำให้เกิดโครงการ “แกะ ล้าง เก็บ” ที่สามารถนำกลับมาแลกสินค้าของร้านดอยคำได้ในมูลค่า 1 บาทต่อชิ้นสำหรับกล่องของดอยคำ

ซึ่งทั้ง 12 ภาคี ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างโลกสีเขียว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กำหนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินกิจกรรมนำร่อง คือ “แกะ ล้าง เก็บ” กล่องยูเอชที ตราดอยคำ โดยภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการนำกล่องยูเอชที ถุงน้ำยาล้างไต และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นวงจรไม่รู้จบแทนการผลิตใช้แล้วทิ้งซึ่งเรามีส่วนในการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness)

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายทั้ง 12 องค์กรมีบทบาทในการดำเนินการแตกต่างกันไป แต่ล้วนมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งการจัดงานเปิดตัวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ถือเป็นการแสดงออกและเชิญชวนภาคประชาชนให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยในอนาคตต่อไป

และจากความร่วมมือทั้ง 12 องค์กรในวันนี้ ได้มีอีก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย อำพลฟูด, เอสไอจี คอมบิบล็อค, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) เห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมเป็นภาคี เพื่อร่วมผนึกกำลังการดำเนินงานโครงการให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

สร้างโลกสีเขียว
นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

ทั้งนี้ภาคีเครือข่าย สร้างโลกสีเขียว ยังคงเปิดรับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ เพจ สร้างโลกสีเขียว เพราะเราเชื่อว่า การจะทำให้โครงการนั้นสำเร็จลุล่วงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

บทบาทความร่วมมือ 12 ภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ สร้างโลกสีเขียว

1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้การสนับสนุนวัสดุในกระบวนการ ธุรกิจที่เหลือใช้ อาทิ กล่องกระดาษ พาเลทไม้ที่ชำรุด ถุงบรรจุไปรษณีย์ ภัณฑ์เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเป็นสิ่งของหรืออุปกรณ์ พร้อมมอบ รายละเอียดข้อมูลสำหรับการวิจัยและประเมินผลในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการดำเนินโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อร่วมกับภาคี เครือข่ายด้านวิชาการ เพื่อศึกษา วิจัย และนำไปสู่การรีไซเคิล สำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ในทางธุรกิจ หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางตาม BCG Model นอกจากนี้ ปณท ยังเป็นจุดรับบริจาคกล่อง UHT ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมจัดส่งไปที่บริษัท เบสท์ โพลีเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด และบริษัทฯ ที่จะร่วมแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนด้านการขนส่งและจัดเก็บถุงน้ำยาล้างไตอย่างเหมาะสม และนำส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

3. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคนำกล่องยูเอชทีที่ผ่านกระบวนการแกะ ล้าง เก็บ มาแลกเพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือแลกผลิตภัณฑ์พรีเมียมของดอยคำและของภาคี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายในการรวบรวม การจัดเก็บ การออกแบบ การแปรรูป รวมไปถึงการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปไปยังภาคีเครือข่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนแก่สังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

4. องค์การเภสัชกรรม ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการนำถุงน้ำยาล้างไตและวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สังคม

5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองได้รับทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรีไซเคิลถุงน้ำยาล้างไต และรับทราบขั้นตอนแนวทางการแกะ ล้าง เก็บ ถุงน้ำยาล้างไตอย่างถูกวิธีสำหรับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์กลับคืนไป ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี และเข้าร่วมโครงการสร้างโลกสีเขียว มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สังคม ทั้งนี้ ตามอำนาจหน้าที่ของ สปสช. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลของโครงการสร้างโลกสีเขียว อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบของการดำเนินโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างตัวชี้วัดร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีแก่องค์กรอื่น ๆ ในอนาคต ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ออกสู่สังคมในวงกว้าง

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงและเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ โดยมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบสภาพแวดล้อม และความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีผ่านความร่วมมือด้านกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

8. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการดำเนินการเพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละกิจกรรม

9. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด  ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคในเรื่องการคัดแยกขยะและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิลอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดเก็บและนำส่งกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีไปยังผู้ประกอบการเพื่อนำไปรีไซเคิล

10.บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การสนับสนุนด้านการทำวิจัย พัฒนา และผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำกล่องยูเอชทีและถุงน้ำยาล้างไตที่ผ่านการ แกะ ล้าง เก็บ รวมถึงวัสดุเหลือใช้อื่นๆของภาคี กลับมาเป็นวัตถุดิบของกระบวนการรีไซเคิลและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งต่อไปให้ภาคีเครือข่ายได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11. บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด ให้การสนับสนุนด้านการทำวิจัย พัฒนา และผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำกล่องยูเอชทีและถุงน้ำยาล้างไตที่ผ่านการ แกะ ล้าง เก็บ รวมถึงวัสดุเหลือใช้อื่นๆของภาคี กลับมาเป็นวัตถุดิบของกระบวนการรีไซเคิลและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งต่อไปให้ภาคีเครือข่ายได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

12. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน เช่น แก้วน้ำและถังใส่ป๊อปคอร์น เข้าสู่กระบวนการแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากการใช้งานในระบบ และเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานเปิดตัวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว”

banner Sample

Related Posts