สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ยังเชื่อมั่นสถาบันการเงินในไทย

DPA

กรณีธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) และธนาคาร Signature Bank ในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกปิดกิจการ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบว่าปัญหาของธนาคารดังกล่าวมีที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) และ Federal Reserve (Fed) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคารดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ สถาบันการเงินของไทยไม่มีธุรกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารดังกล่าวและไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการของธนาคารดังกล่าว

สำหรับประเทศไทย การดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนั้นมีหลายหน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งนี้การแก้ไขปัญหามีเครื่องมือและวิธีการหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะและเหตุการณ์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหนึ่งในหน่วยงาน และหนึ่งในเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หากมีปัญหาเกิดขึ้น

ในปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครองผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ในแต่ละสถาบันการเงิน หรือมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ฝากเป็นผู้ฝากเงินที่อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองผู้ฝากเต็มจำนวน

สถาบันคุ้มครองเงินฝากติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป

Reporting by

Related Posts