Stamford ชูภาพส่งเสริมความหลากหลาย สนับสนุนการศึกษา Mrs.Thailand World ต่อเนื่อง

Stamford

มหาวิทยาลัย นานาชาติ Stamford International University เผยบทบาทการส่งเสริมความหลากหลาย ชูโมเดลการศึกษา 4i ช่วยพัฒนาคนสู่ความเป็นสากล โดยไม่จำกัดเพศและวัย พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ให้ผู้ชนะการประกวด Mrs.Thailand World 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัย นานาชาติ Stamford ประเทศไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย นานาชาติ Stamford ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1995 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลากรทั้งเป็นบัณฑิต คนทำงาน หรือบุคคลทั่วไปให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เรามีแนวความคิดว่า ทุกคนจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอด (Life long learner) การสนับสนุน Mrs.Thailand World ที่มีการสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2022 และต่อเนื่องมาในปี 2023 นี้ ก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงเก่ง ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุน100% รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน พร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะให้กับนางงามที่เข้ารอบ โดยช่วงเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้จัดอบรม 2 รอบ ทั้งด้านการสื่อสารและการส่งเสริมบุคลิกภาพ

โดยปัจจุบัน ไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย เริ่มมีบทบาทในสังคมที่มากขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงที่เราได้เห็นบทบาทของนักบริหารมากขึ้น ซึ่งเราก็มองว่าศักยภาพของผู้เข้าประกวด สามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของการผู้หญิงไทยได้ ในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ และมีคณาจารย์ที่หลากหลายวิชาอยู่แล้ว การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในเวทีที่จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยจึงตั้งพันธกิจที่จะสนับสนุนให้ตัวแทนของคนไทยเราได้มีโอกาสไปอยู่เวทีโลก

การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนางงาม ทั้งทางด้านทักษะ บุคลิกภาพ และจิตใจ จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่สอดรับกับพันธกิจของการส่งเสริมด้านการศึกษาLife Long Learning ซึ่งไม่ว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเราจะมีพื้นฐานอย่างไร เราก็จะสามารถทำให้ผู้เข้าเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้น ทั้งทางด้านแนวความคิด ภาษาและการตัดสินใจต่าง ๆ

ทักษะไม่ว่านางงามหรือคนทั่วไป จะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน แบ่งเป็น Soft Skill ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหลักสูตรอยู่แล้ว โดยประกอด้วยด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะเรื่องภาษา และทักษะด้านการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของคนในศตวรรษที่ 21 นี้ ซึ่งเมื่อนางงามได้เข้ามาพัฒนาในส่วนนี้ก็จะทำศักยภาพตรงนี้สูงขึ้น ขณะที่ทักษะด้าน Hard Skill ซึ่งเป็นวิชาการเฉพาะ ที่เราเชื่อว่าในการจัดการเรียนการสอนของเราจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Stamford

การสนับสนุนครั้งนี้ จึงเป็นการสานต่อพันธกิจของการสร้างและส่งเสริมให้เกิดบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้จบจากทางมหาวิทยาลัยโดยตรงก็ตาม ก็ถือว่าบรรลุพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยเช่นกัน

นับตั้งแต่เราก่อตั้งมาใน 1995 มหาวิทยาลัย นานาชาติ Stamford มองว่า คนจะต้องได้รับการศึกษาหรือพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มีความพร้อมในระดับสากล ซึ่งก็คือ Global Citizenship แต่จะทำอย่างไรให้เราเป็น Truly International University หรือมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างบัณทิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล ขณะที่พันธกิจของเราที่มุ่งเน้นที่ 4i ซึ่ง I แรกคือเรื่องของความเป็นนานาชาติ Internataulity ที่โลกของเรามีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อ เราจะมองเฉพาะประเทศไทยไม่ได้อีกแล้ว เราจะทำอย่างไรเพื่อทำให้คนในชาติของเรามีความเป็นสากล

และ i ที่ 2 เป็นเรื่องของ Industrial Linkage ซึ่งการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของทฤษฎีร์ แต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง เมื่อนักศึกษาของเราจบออกไปจะสามารถในความรู้ไปใช้งานได้จริง แม้ว่าบางกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ที่ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวกับวิชาการ แต่เรามองว่าความเชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งก็สอดรับกับการส่งเสริมการประกวดของเวที Mrs.Thailand World ในครั้งนี้

ส่วน i ที่ 3 เป็นเรื่องของ Innovation ซึ่งก็คือนวัตกรรม เราเชื่อว่าโลกหมุนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด การหยุดเรียนรู้จึงปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ ทำให้มหาวิทยาลัย นานาชาติ Stamford ต้องพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอนใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้นักศึกษาของเราเรียนรู้และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา และ i สุดท้ายเป็น Integrity ซึ่งก็เป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จแค่ไหน แต่ถ้าไม่คิดที่จะช่วยเหลือสังคม มันก็จะเกิดความยั่งยืน เราจึงพยายามเน้นให้บัณฑิตของเรา คิดถึงสังคม ต่อไปเมื่อประสบความสำเร็จ ก็ควรที่จะคืนสิ่งที่ได้รับนี้กลับสู่สังคมอีกครั้ง

ด้านคิตตี้ กิจติพร นันท์ตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs.Thailand World กล่าวว่า ขอบคุณ มหาวิทยาลัย นานาชาติ Stamford ที่ให้การสนับสนุนการประกวด Mrs.Thailand World โดยตัวคิตตี้เองก็เป็นศิษย์เก่าด้วย ซึ่งตอนที่เรียนนั้น ก็ได้นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ จนสามารถสร้างธุรกิจไอศครีมต่อยอดไปสู่การส่งออก ภายใต้ชื่อแบรนด์ Ice Age ซึ่งการได้เข้ามาเรียน MBA ในครั้งนั้น ก็ได้นำมาต่อยอดในด้านของธุรกิจ ทั้งในส่วนของ Soft Skill ด้านของการบริหารจัดการคน ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง จนสามารถพัฒนาเป็นผู้จัดเวที Mrs.Thailand World เองในครั้งนี้ได้ด้วย

เพื่อให้เห็นพลังของสตรี ที่มีความรู้ความสามารถด้วย ไม่ใช่มีเพียงแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว ไปสู่นานาชาติ ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย นานาชาติ Stamford ที่บ่มเพาะให้คิดตี้กลายเป็นผู้หญิงที่มีศักยภาพ และกลับเข้ามาส่งคืนให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อไปที่ต้องการก้าวเข้าสู่ระดับสากลเช่นกัน

Stamford

ด้านฝน มาริสา กลิ่นพงษา ผู้ชนะการประกวด Mrs.Thailand World 2023 และผู้ก่อตั้งแบรนด์น้ำหอม “มามู” กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นเวทีแรกที่ได้เข้าร่วมประกวด ซึ่งแต่ก่อนไม่รู้เลยว่าจะมีเวทีประกวดของผู้หญิงที่มีลูกแล้ว แต่ก็มีความฝันที่อยากจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดเวทีนางงามตั้งแต่เด็กแล้ว การชนะการประกวดและได้รับทุนการศึกษา MBA ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ และนำมาต่อยอดกับแบรนด์ของตนเองที่ทำอยู่ ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำหอม “มามู”

การทำธุรกิจที่ผ่านมา เนื่องจากฝนศึกษามาด้านนิเทศศาสตร์ การทำธุรกิจ จึงเป็นการคลำทาง และโยนหินถามทางมาโดยตลอด มีได้บ้างและเจ็บบ้างตามประสาของคนที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านธุรกิจโดยตรง แต่ก็ยังมีการเติบโตขึ้นในทุกปี การได้รับทุนในครั้งนี้ก็คิดว่าไม่สายที่จะเข้ามาเรียนรู้อีกครั้ง เพื่อมาต่อยอดให้ธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน

ก่อนหน้านี้ฝนก็มีแผนที่จะกลับมาเรียนอยู่แล้ว แต่จังหวะของการมีลูก ทำให้พลาดโอกาสของการกลับเข้ามาเรียน ซึ่งต่อให้เราสวยแค่ไหน แต่หากภาพลักษณ์ มุมมอง ทัศนคติ หรือสิ่งที่พูดออกไปมันไม่ได้ถูกกลั่นกรองก็จะทำให้เราดูสวยน้อยลง เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงสวยจริง ๆ คได้แบบ “สวย สตรอง หาเงินใช้เอง” อันนี้คือแนวคิดของผู้หญิงสวยทุกคนต้องมี หากเราสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง การมีความรู้เพื่อทำงานหาเลี้ยงตังเองได้อย่างยั่งยืน เชื่อว่าจะทำให้ตัวเราเองสวยอย่างมีคุณค่า

อยากฝากสำหรับนางงามรุ่นใหม่ ๆ ที่ยังไม่รู้ว่ามีเวทีสำหรับนางงามที่มีบุตรแล้ว อยากที่จะมาปลดล็อคศักยภาพของตัวเอง หรืออยากจะมาสร้างสังคมใหม่ ก็อยากจะฝากเวที  Mrs.Thailand World ของเราด้วย ซึ่งเวทีนี้ก็จะสามารถนำไปต่อยอดได้จริง เนื่องจากเรามีการประกวดมากกว่าการประกวด ทำให้เราได้เข้าสู่สังคมใหม่ ๆ ได้การเชื่อมต่อทางโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งทุกคนที่เข้าต้องยอมรับว่าเป็นผู้หญิงที่มีศักยภาพจริง ๆ

banner Sample

Related Posts