ทีเอ็มบีธนชาต คว้า 2 รางวัล จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022 – 2023

ttb

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัล Outstanding CEO พร้อมด้วยนางประภาศิริ โฆษิตธนากร ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัล Outstanding CFO กลุ่มธุรกิจการเงิน ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2022 – 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สะท้อนความสามารถในการบริหารงานที่เป็นเลิศและมีศักยภาพโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจการเงิน สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากผู้มีวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์และการลงทุน รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม

สำหรับ IAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใน 9 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ทรัพยากร ธุรกิจการเงิน บริการ เทคโนโลยี สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยได้รับความร่วมมือในการเสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่เห็นว่าเหมาะสมจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน

banner Sample

Related Posts