NT ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2566

NT STRONG

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1 และในฐานะประธาน ชมรม NT STRONG พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 โดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? “แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย”

ซึ่งนำเสนอฟังก์ชันการใช้งานเว็บไซต์ “ACT Ai” ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต โดยมี นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมส่งเสียงถึงรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่มาร่วมปาฐกถาพิเศษ แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)

NT ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดถือปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดย NT มุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรตั้งมั่นอยู่บนหลักการที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการแก้ปัญหาการทุจริตคอรรัปชัน นำมาสู่การพัฒนาระบบงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ยึดความถูกต้อง บนผลประโยชน์องค์กรและประเทศชาติเป็นสำคัญ

banner Sample

Related Posts