สกสว. เปิดเวที แจงงบส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2568

สกสว.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23

โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมให้ข้อมูล เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่เป้าหมายการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ให้ตอบโจทย์พันธกิจของหน่วยงาน

ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้าน ววน. ของหน่วยงานอันเป็นฐานของการพัฒนาประเทศ สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

banner Sample

Related Posts