เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จับมือ เซ็นทารา ผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในโรงแรม

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ร่วมกับ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ Smart Energy เข้ามาใช้ในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมีจุดมุ่งหมายให้โรงแรมต่างๆ ในเครือก้าวขึ้นเป็น Smart Hotel อย่างแท้จริง

โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ และ เซ็นทาราจะร่วมกันศึกษาและวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่บริหารจัดการด้วย SCG Cleanergy Platform เพื่อนำมาใช้ภายในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ตามแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานลงร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2572

ในระยะเริ่มต้น โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จะเป็นโรงแรมแห่งแรกในเครือ ที่จะนำพลังงานทดแทนจากเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ เข้ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักอันดับแรก ก่อนที่จะเลือกใช้ไฟฟ้าจากแหล่งอื่น โดยได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 861.35 กิโลวัตต์ บนพื้นที่หลังคาของโรงแรม ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า 540 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โครงการพลังงานสะอาดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่เซ็นทาราตั้งเป้าหมายระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2563-2572) โดยมีเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ อันได้แก่ 1) การลดการใช้พลังงาน  2) การลดการใช้น้ำ 3) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ4) การลดปริมาณขยะที่ส่งไปหลุมฝังกลบลงร้อยละ 20 เทียบจากปีฐาน 2562 ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเซ็นทาราที่มีต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

banner Sample

Related Posts