กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดงานเสวนา ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่งอนาคต ส่งเสริมความเสมอภาคสำหรับทุกคนในสังคม

BJC

กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)) จัดการประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และ วิถีแห่งอนาคต”(Business, Gender Diversity, and the Path Ahead) โดยมีเนื้อหาในการสัมมนาเกี่ยวกับความสำคัญของความเสมอภาค (equity) การผลักดันสังคมให้ไปถึงจุดที่เกิดความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality) ผ่านการแบ่งปันข้อมูลและแรงบันดาลใจจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ร่วมเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแสวงหาวิถีแห่งการสร้างสรรค์กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยตลอดจนในนานาประเทศ

โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า “เรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือความเสมอภาคทางเพศ ถือว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจของสังคมในหลายๆ ประเทศทั่วโลก สำหรับสถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทางบวกมากขึ้นซึ่งเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ มิติ อาทิ แนวคิดการให้เกียรติและเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายทางเพศ โดยในอดีตต้องยอมรับว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลเรื่องค่านิยม “ชายเป็นใหญ่หรือเป็นผู้นำ” ทั้งในเรื่องการดูแลครอบครัวหรือในที่ทำงาน จึงเห็นได้ว่า ตำแหน่งสำคัญในประเทศไทยและในองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายโดยมีอัตราส่วนของผู้หญิงน้อยมาก แต่ที่ยากกว่านั้นคือบุคคลข้ามเพศ ที่นอกจากจะไม่ได้รับโอกาสในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญแล้วยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนในบางสังคมหรือแม้แต่การแสดงออกตัวตนกับคนในครอบครัวด้วยเพราะอิทธิพลต่อทัศนคติและความคิด”

จึงเป็นที่มาของการจัดงานเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่งอนาคต“ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดการยกระดับความสำคัญเรื่องความหลากหลายและการแสดงออกทางเพศในองค์กรของประเทศไทยสู่สากล เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยได้รับเกียรติจาก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่จะทำให้บุคคลเพศเดียวกัน สามารถหมั้น สมรส มีสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศและเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

“กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มีนโยบายการสร้างความหลากหลายในที่ทำงาน และมุ่งเน้นไปที่การสร้างสวัสดิการที่ดี และพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสมกับบุคคล โดยไม่ยึดเอาเพศหรือองค์ประกอบอื่น นอกเหนือจากความสามารถมามีผลต่อการปฏิบัติ คัดเลือกบุคลากรจากทัศนคติ ความคิด และทักษะ ไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับกรอบเรื่องเพศ และข้อจำกัดทางกายภาพอื่นๆ เพราะความสามารถถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่องค์กรต้องการ

ด้วยเหตุผลนี้ส่งผลให้กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับรางวัล “Top50 Companies in Thailand 2024” หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2567 ในปีนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี (BJC Big C) ได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับที่ 12 และได้รับรางวัลดังกล่าว 3 ปีติดต่อกัน โดยมีนโยบายที่มุ่งมั่นส่งเสริมความหลากหลายในแง่ของการดูแล และเปิดกว้างสำหรับพนักงาน ทั้งอาชีพ ตำแหน่งงาน ศาสนา อายุ เพศ ความคิด อาทิ

ส่งเสริมการลาของสามี (พนักงานชาย) เพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด

นโยบายวันลาเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพศสภาวะ

ลาเพื่อสมรส (พนักงานทุกเพศ)

ลาเพื่อดูแลบุตรบุญธรรม (พนักงานทุกเพศ)

ลาเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจคู่สมรส (พนักงานทุกเพศ)

ลาเพื่อดูแลคู่สมรสกรณีเข้าโรงพยาบาล (พนักงานทุกเพศ)

“จากการสำรวจภายในสุดสัปดาห์นี้เราพบว่า กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เรามีพนักงานที่เป็น LGBTQ+ ถึง 40% ของพนักงาน จากการกรอกแบบสอบถามมา จำนวน 9,852 คน นับว่า บีเจซี บิ๊กซี เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน และพนักงานกลุ่มดังกล่าวได้รับการยอมรับและสามารถเปิดเผยตัวตนได้ เราให้เกียรติในความแตกต่างเปิดกว้างเรื่องการทำงานให้กับคนทุกกลุ่ม เราไม่เพียงแต่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศของพนักงานในองค์กร แต่เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนทุกคนให้มองเห็นคุณค่าของความแตกต่างเพื่อร่วมปลูกฝังให้ทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญของความเท่าเทียม ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพในสังคม (ซึ่งรวมถึงความเท่าเทียมทางเพศ) โดยหวังว่าความเหลื่อมล้ำจะค่อยๆ เลือนหายไป ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในการร่วมสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคม” นายอัศวิน กล่าวสรุป

banner Sample

Related Posts